herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

1.  Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.
2.  Prowadzenie ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.
3.  Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.
4.  Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
5.  Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
6.  Współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców.
7.  Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności.
8.  Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców.
9.  Występowanie z wnioskami o ukaranie osób niedopełniających obowiązku meldunkowego.
10. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
11. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.
12. Bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców.
13. Przekazywanie do Ośrodka Informatyki we Wrocławiu zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz obywatelstwa.
14. Wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji.
16. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.
17. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń.
18. Przyjmowanie informacji na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze miasta.
19. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.
20. Przygotowanie sił, środków i urządzeń do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności.
21. Nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia ewidencji wykonywanych świadczeń.
22. Prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem środków przewozowych na rzecz wojska:
 • prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia,
 • poszukiwaniu przedpoborowych, którzy nie zgłosili się do wojska,
 • bieżące aktualizowanie rejestru przedpoborowych,
23. Współudział w prowadzeniu poboru do wojska a w szczególności:
 • sporządzanie alfabetycznych wykazów poborowych rocznika podstawowego,
 • poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru, w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego-kierowania spraw do kolegium ds. wykroczeń,
 • przyjmowanie i kompletowanie podań o odroczenie zasadniczej służby wojskowej oraz ich opiniowanie,
24. Organizowanie akcji posłańczej.
25. Występowanie do komisji poborowej z wnioskiem o odroczenie zasadniczej służby wojskowej oraz w sprawie uznania żołnierzy za jedynych żywicieli rodziny.
26. Wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych.
27. Przyjmowanie oraz kompletowanie podań o przedterminowe zwolnienie żołnierza z odbywania zasadniczej służby wojskowej.
28. Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych.
29. Okresowa analiza stanu bhp.
30. Stwierdzenie zagrożeń zawodowych.
31. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy.
32. Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp.
33. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących bhp.
34. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
35. Udział w dochodzeniach powypadkowych.
36. Ustalanie tematyki i terminów szkoleń z zakresu bhp.
37. Współpraca z organami inspekcji pracy.
38. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja okresowych badań lekarskich.
39. Ustalanie norm przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
40. Zapewnienie:
 • wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
 • ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej.
41. Organizowanie okresowych badań lekarskich.
42. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej:
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze,
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zmianą lub rozszerzeniem działalności gospodarczej,
 • udzielanie informacji i odpowiedzi na pisemne zapytania o prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze,
 • udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana, lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na przewozy na terenie gminy,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych usług hotelarskich (poza obiektami kategoryzowanymi przez Wojewodę),
 • prowadzenie wykazu poszczególnych obiektów hotelarskich i prowadzenie ich kontroli,
 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach gospodarczych pod katem zgodności wykonawczej działalności z udzieloną koncesją, przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej,
43. Przyjmowanie wniosków o nadanie numerów Regon i NIP.
44. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzieleniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami.
45. Przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania i odwołania kierowników jednostek podporządkowanych.
46. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania.
47. Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie.
48. Wydawanie legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych.
49. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników.
50. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
51. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników Urzędu Miasta oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
52. Rejestracja upoważnień i pełnomocnictw.
53. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych

Telefony:

Kierownik Wydziału Lucyna Garbaczonek (071) 390-72-11

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej Katarzyna Brzozowska (071) 390-71-40
Podinspektor ds. Dowodów Osobistych Michał Górak (071) 390-71-66
Inspektor ds. Ewidencji Ruchu Ludności Grażyna Płuska (071) 390-72-24
Stanowisko ds. Wojskowych i Obrony Cywilnej Julian Żygadło (071) 390-72-33

e-mail: so@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Brzozowska 11-08-2009 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Brzozowska 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2010 14:54