herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny, poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie Wydziały i Samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu realizuje zadania z zakresu administracyjno-gospodarczej obsługi urzędu, a w szczególności:
Telefony:

1. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
2. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
3. Zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne ,odzież ochronną i środki ochrony osobistej
4. Przyjmowanie pism sądowych wywieszanie ogłoszeń komorniczych i o ustanowieniu kuratora,
5. Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
6. Rozplakatowywanie obwieszczeń,
7. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie we współpracy z pozostałymi komórkami materiałów promujących gminę i kontakt z mediami w zakresie imprez o charakterze promocyjnym,
8. Obsługa informatyczna Urzędu,
9. Nadzór, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznej,
10. Przyjmowanie podań oraz informowanie interesantów o trybie załatwiania spraw w Urzędzie, kierowanie ich do odpowiednich Wydziałów,
11. Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do realizacji Wydziałom
12. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie alkoholu oraz cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia.
13. Dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego,
14. Prowadzenie i aktualizacja księgi obiektu budynku Urzędu,
15. Analiza stanu bhp zakresie dotyczącym wyposażenia budynku Urzędu ,
16. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendum,
17. Prowadzenie spraw z zakresu archiwum Urzędu:
a) nadzór nad przygotowaniem dokumentów przekazywanych do archiwum przez Wydziały Urzędu,
b) ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej,
c) nadzór i kontrola prawidłowości oznaczeń akt poszczególnych Wydziałów znoszonych do archiwum, zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt”, określonym w Instrukcji Kancelaryjnej,
d) ewidencjonowanie w dokumentacji archiwalnej spisów dokumentów przygotowanych przez Wydziały i znoszonych do archiwum,
e) odpowiedzialność za porządek i zasoby archiwalne znajdujące się w pomieszczeniach archiwum,
f) prowadzenie korespondencji z Archiwum Państwowym i innymi instytucjami w zakresie spraw archiwalnych,
18. Prowadzenie urzędowej tablicy ogłoszeń/m.in. wywieszanie ogłoszeń i komunikatów.
19. Sporządzanie i aktualizowanie spisów wyposażenia pomieszczeń biurowych i gospodarczych oraz ich oznaczanie,
20. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów sportowych
21. Prowadzenie spraw z zakresu promocji zdrowia
22. Koordynowanie spraw Systemu Zarządzania Jakością
23. Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcja postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału.

W strukturze Wydziału Organizacyjnego znajduje sięSekretariat oraz Biuro Obsługi Klienta

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

 

Do zadań Sekretariatu należy:

1. Przygotowanie pomieszczeń i obsługa zebrań i spotkań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
2. Rozdział czasopism i dzienników urzędowych,
3. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
4. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem Gminy, bądź kierowanie ich do właściwych Wydziałów,
5. Prowadzenie terminarza narad i spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
6. Przyjmowanie i nadawanie faksów oraz prowadzenie ich rejestru,
7. Obsługa centrali telefonicznej.

 

Kierownik Wydziału Renata Spleśniak (071) 390-72-05

Inspektor ds. Organizacyjnych Tomasz Kudyba (071) 390-72-23
Inspektor ds. Informatyki Dariusz Pacyna (071) 390-72-23
Inspektor ds. Informatyki Andrzej Krysmalski (071) 390-72-22
Inspektor ds. Promocji Weronika Szwaj (071) 390-71-46
Inspektor ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Anna Dębicka (071) 390-71-57

e-mail: or@katywroclawskie.pl

1. Przyjmowanie,wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu
2. Obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji o trybie załatwiania spraw , kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków
3. Prowadzenie ewidencji korespondencji
4. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu
5. Dbanie o zaopatrzenie w papier i obsługę serwisową kserokopiarki.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Brzozowska 11-08-2009 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 19-07-2010 12:47