Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz

Uchwała Nr XXII/21/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847).

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

1. Niniejsza uchwała stanowi Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969).
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedmioty opodatkowania lub ich części związane z nowymi inwestycjami oraz tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy miasta Grudziądz.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora. Za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa;
2) małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, s. 141), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 64);
3) intensywności pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;
4) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro;
5) specjalnej strefie ekonomicznej – należy przez to rozumieć obszar, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123 z 1994 r., poz. 600 ze zm.);
6) środkach własnych – należy przez to rozumieć nakłady inwestycyjne pochodzące ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, nie pochodzące ze wsparcia ze środków publicznych;
7) zakończeniu inwestycji – należy przez to rozumieć dzień wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia prac budowlanych kierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w zależności od rodzaju inwestycji.

§ 3

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 3 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:
  1) przedsiębiorcę małego, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2;
  2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2;
  3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2.
2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 5 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:
  1) przedsiębiorcę małego, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2;
  2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2;
  3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację inwestycji w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz, kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 70 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją rozumianych jako przyrost netto liczby pracowników, o których mowa w § 11 ust.2.
3. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały jest:
  1) dokonanie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia organowi podatkowemu o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami;
  2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania;
  3) zakończenie nowej inwestycji oraz utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w okresie do 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami;
  4) utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji;
  5) utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych nowych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw co najmniej 3 lat od dnia ich utworzenia.

§ 4

1. Program nie przewiduje udzielania pomocy na działalność:
  1) w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych;
  2) w zakresie działalności związanej z produkcja pierwotną produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
  3) w zakresie działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.);
  4) na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub z eksportem do krajów trzecich;
  5) uzależnionej od wykorzystywania towarów krajowych uprzywilejowanych względem towarów przywożonych.
2. Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcom zalegającym w stosunku do gminy miasta Grudziądz z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych, w tym także tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 5

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:
1) koszty nowej inwestycji, o których mowa w § 6, lub
2) koszty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, o których mowa w § 7,
które zostały poniesione przez przedsiębiorcę będącego beneficjentem tej pomocy po dniu złożenia zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami.

§ 6

1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5, pkt 1 zalicza się:
  1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
  2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
    a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
    b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
    c) wyposażenie techniczne dla prac biurowych,
    d) urządzenia:
      - infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
      - infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
2. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw oraz nabycia przedsiębiorstwa.
3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
4. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 7

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5, pkt 2, zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 8

1. Maksymalna intensywność pomocy rozumiana jako stosunek łącznej wielkości pomocy otrzymanej przez beneficjenta w związku z daną inwestycją do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą nie może przekroczyć 50%, wartość ta nie dotyczy dużych projektów inwestycyjnych.
2. Intensywność pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorcom, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu, podwyższa się o:
  1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;
  2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. W przypadku pomocy na duży projekt inwestycyjny, o którym mowa w § 2 pkt. 5, maksymalną wielkość pomocy, z zastrzeżeniem ust. 4 oblicza się wg wzoru:
 
   
I = R x (50 mln + 0,5 x B + 0,34 x C)
   
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
   
I – dopuszczalną wielkość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy określoną w ust. 1,
B – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 50 mln euro a nieprzekraczająca równowartości 100 mln euro,
C – wielkość kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczająca równowartość 100 mln euro.
4. W przypadku, gdy przy zastosowaniu zasad właściwych dla obliczania pomocy na duży projekt inwestycyjny, pomoc przekracza maksymalną dopuszczalną wielkość, jaką mógłby otrzymać przedsiębiorca realizujący inwestycję o równowartości 100 mln euro, pomoc taka podlega notyfikacji Komisji Europejskiej jako pomoc indywidualna.

§ 9

1. Pomoc na wspieranie nowej inwestycji będzie udzielana jedynie z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1 i 2 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę, kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów nowej inwestycji albo kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
2. Pomoc udzielana w ramach niniejszej uchwały podlega kumulacji z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1 i 2 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3.
3. Pomoc udzielana zgodnie z niniejsza uchwałą podlega kumulacji z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r., str. 5) w odniesieniu do tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć określonej intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1 i 2 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 8 ust. 3.

§ 10

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu następujących dokumentów:
  1) Zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) Dokument potwierdzający nabycie nieruchomości;
  3) Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
  4) Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodna z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 413);
  5) Oświadczenie dotyczące wykonania warunków określonych w niniejszej uchwale według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  6) Deklaracja dotycząca utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych nowych miejsc pracy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
  7) Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004) według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
  8) Oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu w stosunku do gminy - miasto Grudziądz z zapłatą podatków lub innych należności pieniężnych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 powinny zostać złożone przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji oraz utworzeniem związanych z nią nowych miejsc pracy.

§ 11

1. Przedsiębiorca do 15 marca każdego roku następującego po roku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:
  1) Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
  2) Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodna z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 413);
  3) Informacja o poniesionych do końca roku poprzedzającego sprawozdanie kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, to znaczy kosztów nowej inwestycji, ustalonych zgodnie z § 6 oraz kosztów związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja, ustalonych zgodnie z § 7.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu w terminie 30 dni od zakończenia nowej inwestycji i zwiększenia zatrudnienia, jednak nie później niż 30 dni od upływu 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszych uchwały, sprawozdania z uwzględnieniem informacji dotyczących:
  - poniesionych w powyższym okresie nakładów na nową inwestycję,
  - przyrostu netto liczby pracowników za okres pełnych 12 miesięcy do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia sprawozdania związanego z nową inwestycją. Przyrost liczby netto pracowników należy wyliczyć na podstawie poniższego wzoru i przedłożyć zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:
 
    PN = S12 – Z0
gdzie:
PN - przyrost netto liczby pracowników,
S12-średnie zatrudnienie pracowników z ostatnich 12 miesięcy w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy liczone począwszy od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
S12 = ΣSM/12
SM-średnie zatrudnienie miesięczne liczone jako suma pracowników w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca dzielona przez 2
Z0 – zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na 1 dzień miesiąca rozpoczynającego okres uwzględniany do obliczania S12.
 
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania organowi podatkowemu przez okres 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat), od dnia zakończenia inwestycji w terminie do 15 marca po danym roku, oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i utrzymaniu na terenie gminy - miasta Grudziądz inwestycji, która została objęta pomocą w ramach programu.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu przez okres 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat), od dnia utworzenia nowych miejsc pracy w terminie do 15 marca po danym roku, oświadczenia o ich utrzymaniu na terenie gminy – miasta Grudziądz wraz z informacją o utrzymaniu poziomu średniego zatrudnienia w każdym miesiącu roku poprzedzającego to oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. Ostatnie oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 i 4 przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym upłynęły okresy, o których mowa w ust. 3 i 4.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie – na wniosek organu podatkowego – dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
7. Jeżeli przedsiębiorca do 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały oraz w okresie 5 lat (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od zakończenia inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy nie złoży informacji odpowiednio zgodnie z ust. 1, ust. 3, ust. 4 w wymaganym terminie zostaje wezwany przez organ podatkowy do złożenia informacji zgodnie z ust. 1 w wyznaczonym terminie.
8. W przypadku nie złożenia informacji odpowiednio zgodnie z ust. 1, ust. 3, ust. 4 w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez cały okres zwolnienia.

§ 12

1. Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do tego zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.
2. Prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia w przypadku określonym w ust. 1.
3. Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków uzyskania zwolnienia lub przekroczeniu dopuszczalnej wielkości pomocy, tracą prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia lub utraty warunków.
4. Podatnicy, którzy przekazali organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, tracą prawo do tego zwolnienia za cały okres korzystania z ulgi a udzielona ulga staje się zaległością podatkową i podlega zwrotowi do budżetu miasta w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635).
5. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia dopuszczalnej wielkości tej pomocy.
6. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o których mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.
7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zastrzega się, że organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielonego zwolnienia, w tym także do weryfikacji dokumentów i informacji przedkładanych przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą.

§ 13

1. Pomoc ustanowiona na podstawie niniejszej uchwały przysługuje:
  1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono zgłoszenie o zamiarze korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z niezbędnymi załącznikami – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu jego złożenia.
  2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu przedłożenia przedmiotowego zgłoszenia.
2. Pomoc w ramach Programu przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zakończył się przyznany okres zwolnienia zgodnie § 3 ust. 1 i 2 lub przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 ust. 1 i 2 lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 8 ust. 3.

§ 14

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem drugiego miesiąca następującego po miesiącu jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-05-2008 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-05-2008 11:19