herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała nr XLVII/437/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/421?10 Rady Miejskiej w Katach Wrocławskich z dnia 13 lipca 2010 r. 2010-10-01 12:39
Uchwała nr XLVII/436/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 2010-10-01 12:36
Uchwała nr XLVII/435/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu 2010-10-01 12:33
Uchwała nr XLVII/434/10 w sprawie nadania nazw ulic w Czerńczycach 2010-10-01 12:31
Uchwała nr XLVII/433/10 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Pietrzykowicach 2010-10-01 12:30
Uchwała nr XLVII/432/10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-10-01 12:27
Uchwała nr XLVII/431/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego "Regionalne Schronisko dla Zwierząt" 2010-10-01 12:24
Uchwała nr XLVII/430/10 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 2010-10-01 12:21
Uchwała nr XLVII/429/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Kąty Wroclawskie lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych 2010-10-01 12:17
Uchwała nr XLVII/428/10 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie 2010-10-01 12:13
Uchwała nr XLVII/427/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pólnocno - wschodniej części wsi Pełcznica, gmina Kąty Wrocławskie 2010-10-01 12:10
Uchwała nr XLVII/426/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie 2010-10-01 12:07
Uchwał nr XLVII/425/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice - Rybnica, w rejonie ulicy Fabrycznej i rzeki Kasiny 2010-10-01 12:04
Uchwała nr XLVII/424/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice 2010-10-01 12:01