herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Regulamin Organizacyjny

Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

 

Rozdział I

Postanowienie ogólne.

 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie określa:

1. Zadania Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie .

2. Wewnętrzną strukturę.

3. Zasady funkcjonowania Urzędu.

4. Zakres działania Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Zastępcy Burmistrza,

Sekretarza oraz Skarbnika.

5. Zakres działania komórek organizacyjnych urzędu i stanowisk samodzielnych (zał. nr 1do Regulaminu).

6. Schemat organizacyjny Urzędu (zał. Nr 2 do regulaminu).

       

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Gminie –należy przez to rozumieć Gminę Kąty Wrocławskie.

2. Radzie –należy przez to rozumieć Radę Miejska w Kątach Wrocławskich.

3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

4. Urzędzie-należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

5. Zastępcy-należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Kąty

Wrocławskie.

6. Sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Kąty Wrocławskie.

7. Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Kąty Wrocławskie.

8. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

i Gminy Kąty Wrocławskie.

9. Komórkach Organizacyjnych Urzędu – należy przez to rozumieć wydziały, biura,

zespoły, samodzielne stanowiska pracy.

10. Jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć gminne jednostki

organizacyjne, wyszczególnione w załączniku nr 3.

       

§ 3. 1. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest jednostką budżetową Gminy.

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

4. Siedzibą Urzędu jest Ratusz - Rynek 1.

 

 Rozdział II

Zadania Urzędu

§ 4. Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym i należących do zakresu zadań Burmistrza

1. własnych - wynikających z ustaw, Statutu Gminy i uchwał rady,

2. zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw,

3. powierzonych – na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu

terytorialnego,

 

§ 5. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

 

Rozdział III

Organizacja Urzędu.

 

 § 6. 1. W Urzędzie funkcjonują następujące komórki organizacyjne :wydziały, biura, zespoły i samodzielne stanowiska pracy.

2. W Urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu akt

posługują się symbolami określonymi w regulaminie :

a) Wydział Organizacyjny OR, w tym sekretariat – Sekr.i Biuro Obsługi Klienta -BOK

b) Wydział Finansowy – FN

c) Wydział Podatków i Opłat- PiO

d) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – GiGN

e) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa- OŚiR

f) Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji - PRiI

g) Wydział Spraw Obywatelskich - SO.

h) Wydział Gospodarki Przestrzennej - GP

i) Wydział Gospodarki Komunalnej - GK

j) Urząd Stanu Cywilnego – USC

k) Biuro Rady - BR

l) Zespół Radców Prawnych – RP

ł) Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych - IN

m) Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych - ZP

n) Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  PRPA

o)  Audytor Wewnętrzny - AW

p)  Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

r) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - OP

3. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.

4. Zespołem kieruje koordynator.

 

 

§ 7. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 8. 1. Zadania merytoryczne poszczególnych komórek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do regulaminu.

2. Podział zadań w komórkach organizacyjnych określają zakresy czynności, zatwierdzone przez Burmistrza, na wniosek kierowników lub koordynatorów w uzgodnieniu z Sekretarzem

3.Zakresy czynności dla kierowników wydziałów opracowują sprawujący bezpośredni nadzór Burmistrz ,Z-ca Burmistrza ,Sekretarz i Skarbnik.

 

Rozdział IV

Zasady funkcjonowania Urzędu.

 

§ 9. 1. Urząd działa w oparciu o następujące zasady:

a) praworządności,

b) służebności wobec społeczności lokalnej,

c) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

d) jednoosobowego kierownictwa

e) kontroli wewnętrznej

f) podziału kompetencji wzajemnego współdziałania

g) racjonalnego doboru kadry pracowniczej.

2. Wielkość zatrudnienia określa –w ramach przyznanych środków na wynagrodzenie-

Burmistrz.

3. W uzasadnionych przypadkach w Urzędzie mogą być tworzone i likwidowane

stanowiska pracy.

4. W Urzędzie mogą funkcjonować zespoły doradcze, opiniodawcze i wykonawcze. Skład

osobowy, zakres działania i tryb pracy zespołów określa Burmistrz w dokumencie o ich

powołaniu.

 

§ 10. Pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki i zadania Urzędu działając na podstawie prawa i są obowiązani do jego ścisłego przestrzegania.

 

§ 11. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem

komunalnym.

2. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie

z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych.

 

§ 12. 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń

bezpośredniego przełożonego, wynikającym ze służbowego podporządkowania.

2. Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,

którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.

3. Kierownicy poszczególnych Wydziałów Urzędu, kierują i zarządzają komórkami Urzędu w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

4. Kierownicy poszczególnych Komórek Organizacyjnych są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

5. Pracą zespołu kieruje koordynator.

6. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jego obowiązki przejmują

osoby zaproponowane przez kierownika i zaakceptowane przez Burmistrza.

 

§ 13. W celu realizacji zadań o istotnym znaczeniu dla gminy Burmistrz może powołać Pełnomocnika, działającego w jego imieniu.

 

§ 14. W Urzędzie działa kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań urzędu przez poszczególne komórki organizacyjne

i wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników urzędu. Szczegółowe

zasady działania kontroli określa załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

Rozdział V

Zakresy zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i

Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 15. Do zakresu zadań Burmistrza należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz

2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie

ich współpracy.

4. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami

organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

6. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7. upoważnienie zastępcy Burmistrza i pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej,

8. zatwierdzenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu,

9. udzielanie pełnomocnictw procesowych

10. składanie oświadczeń woli w sprawach bieżącego funkcjonowania gminy

11. składanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej

12. bezpośredni nadzór nad pracą Z-cy  Burmistrza ,Sekretarza ,Skarbnika, Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych oraz działalnością Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  Biura Rady, Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych , Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Audytora Wewnętrznego, sprawy kadrowe.

13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa,

regulaminem oraz uchwałami Rady Miejskiej

 

§ 16. 1. Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika urzędu w czasie nieobecności Burmistrza.

2. Do zadań Zastępcy Burmistrza należy realizacja zadań wynikających z uchwał Rady

Miejskiej.

3. Zastępca Burmistrza wykonuje zadania w zakresie upoważnień i poleceń służbowych

wydawanych przez Burmistrza oraz nadzoruje i jest odpowiedzialny za sprawy

realizowane przez: Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji, Wydział Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami i Wydział Gospodarki Komunalnej ( w tym nadzór właścicielski nad Zakładem Gospodarki Komunalnej).,oraz nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej.

 

§ 17. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności :

1. nadzór nad organizacją pracy Urzędu,

2. przygotowanie projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych aktów

wewnętrznych,

3. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, wnioskowanie o zatrudnienie osób na stanowiska kierownicze i samodzielne, dbanie o wizerunek Urząd –obywatel,

4. przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie,

5. nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu,

6. nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania interpelacji, skarg

i wniosków,

7. pełnienie funkcji kierownika urzędu w razie nieobecności Burmistrza i Zastępcy

Burmistrza,

8. wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych ,

9.Wykonywanie zadań Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością

10.Prowadzenie rejestru Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

11.Nadzór nad działalnością Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Organizacyjnego i Urzędu Stanu Cywilnego

12.Wnioskowanie o przyznanie premii kierownikom wydziałów w uzgodnieniu z Z-cą Burmistrza i Skarbnikiem,

13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

§ 18. Do zadań Skarbnika Gminy należy:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

2. przygotowywanie materiałów do  projektu budżetu Gminy,

3. kontrasygnowanie czynności prawnych, powodujących powstanie zobowiązań

pieniężnych i upoważnianie innych osób do dokonywania kontrasygnaty,

4. nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

5. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji

o sytuacji finansowej Gminy,

6.dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych ,kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7.przygotowywanie zarządzeń w sprawie aktualizacji polityki rachunkowości,

8.opiniowanie podań w sprawie ulg podatkowych na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych przez Wydział Podatków i Opłat,

9.przygotowywanie projektów uchwał dotyczących uchwalenia i zmian budżetu gminy , zaciągania  kredytów i pożyczek,

10. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających

z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

12. nadzór nad Wydziałem Finansowym i Wydziałem Podatków i Opłat,

13.Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Gminy

14.Opiniowanie zgłaszanych zmian do budżetu Gminy

 

       

§ 19. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych należy:

1. kierowanie pracą podległych im komórek organizacyjnych,

2. nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do

komórek organizacyjnych,

3. kontrolowanie jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników, dokonywanie oceny pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawach (nagrody,

premie, kary, awanse),

4. koordynowanie racjonalnego wykorzystania czasu pracy pracowników,

5. nadzorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bhp i ppoż.,

6. dbałość o powierzone mienie Urzędu,

7. przygotowanie projektów uchwał Rady, projektów odpowiedzi na zapytania ,wnioski i interpelacje radnych

8. opracowywania projektów budżetu w części dotyczącej zakresu działania komórek,

9. nadzór nad bieżącą aktualizacją  informacji merytorycznych publikowanych na stronie podmiotowej BIP Urzędu oraz na stronach promocyjnych Gminy.

 

§ 20. 1. Nadzór merytoryczny nad pracą Biura Rady Miejskiej sprawuje Przewodniczący Rady Miejskiej.

2. Obowiązki i uprawnienia Urzędu jako pracodawcy oraz prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Urzędu.

 

Rozdział VI

Akty prawne Burmistrza

 

§ 21. Burmistrz wydaje:

1. Zarządzenia- wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych,

2. Instrukcje- porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Urzędu,

3. Decyzje i postanowienia – w rozumieniu przepisów postępowania administracyjnego,

 

§ 22. Zarządzenia powinny zawierać :

1. oznaczenie, nr kolejny w danym roku kalendarzowym,

2. datę podjęcia (dzień, miesiąc słownie, rok),

3. określenie zakresu przedmiotowego regulacji prawnej,

4. wskazanie podstawy prawnej,

5. treść regulowanych zagadnień,

6. ewentualne wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i w razie potrzeby

termin realizacji,

7. przepisy końcowe, obejmujące datę wejścia w życie, z ewentualnym wskazaniem

przepisów ulegających uchyleniu,

 

§ 23. 1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne, a przekazuje do publikacji pracownik Biura Rady.

2. Projekty aktów prawnych opiniuje pod względem formalno-prawnym radca prawny

Urzędu.

3. Akty prawne, po ich przyjęciu i podpisaniu podlegają ewidencji w Wydziale

Organizacyjnym, z wyjątkiem uchwał Rady Miejskiej, którą są ewidencjonowane

w Biurze Rady Miejskiej.

 

Rozdział VII

Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji Urzędu.

 

 § 24. 1. Umowy oraz inne dokumenty, mogące spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych wymagają kontrasygnaty Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Do kwoty ustalonej w uchwale Rady Miejskiej umowy lub inne dokumenty wywołujące zobowiązania finansowe mogą podpisywać indywidualnie Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz inne osoby posiadające upoważnienie.

 

§ 25. 1. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych podpisuje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

2. Decyzje i postanowienia z zakresu administracji publicznej oraz w zakresie upoważnień podpisuje Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik.

3. Zarządzenia podpisują Burmistrz i Zastępca Burmistrza, o ile przepisy prawa nie

stanowią inaczej.

4. Do podpisu Burmistrza zastrzega się następujące pisma i dokumenty:

a). kierowane do naczelnych organów władzy i administracji publicznej,

b). kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Państwowej Inspekcji Pracy i Izby Skarbowej, w związku z prowadzonymi przez

nie postępowaniami,

c). związane ze współpracą  z zagranicą,

d). zawierające wnioski o nadanie odznaczeń,

e). pisma i dokumenty związane ze stosunkiem pracy pracowników i kierowników

jednostek organizacyjnych gminy,

f). upoważnienia i pełnomocnictwa.

5. Dokumenty przedkładane do podpisu są parafowane przez osobę sporządzającą

i kierownika komórki organizacyjnej, w uzasadnionych przypadkach również przez

radcę prawnego.

6. Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określa instrukcja obiegu

dokumentów księgowych.

7. Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.

 

                                                    

 

 

 

Rozdział VIII

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

 

      

§ 26. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu rozpatrują i załatwiają:

1. Rada Miejska – w sprawach dotyczących działalności Burmistrza i Kierowników Jednostek organizacyjnych .

2. Burmistrz - w sprawach dotyczących zadań własnych gminy realizowanych przez Urząd lub jednostki podległe.

3. Skargi przyjmuje Burmistrz i Zastępca Burmistrza.

4. O tym, czy otrzymane pismo jest skargą decyduje Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

5. Skargi i wnioski rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez Sekretariat i Biuro Rady Miejskiej.

6. Po zarejestrowaniu skargę (wniosek) Sekretarz przekazuje właściwej komórce

organizacyjnej w celu udzielenia wyjaśnień i przedstawia Burmistrzowi ostateczny

projekt odpowiedzi.

 

 Rozdział IX

 Organizacja działalności kontrolnej.

 

§ 27. 1. System kontroli obejmuje:

a. kontrolę zewnętrzną, której podlegają jednostki organizacyjne gminy,

b. kontrolę wewnętrzną, której podlegają Wydziały Urzędu,

2. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie podpisane przez

Burmistrza i zarejestrowane w Wydziale Organizacyjnym.

3. Szczegółowy tryb kontroli wewnętrznej określa Załącznik nr 4 do Regulaminu .

4. Zakres i tryb kontroli jednostek organizacyjnych gminy określa Burmistrz każdorazowo w zarządzeniu.

 

 

 Rozdział X

System oceny pracowników Urzędu

 

 § 28. Pracownicy Urzędu podlegają okresowym ocenom stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział XI

Zasady udzielania informacji dziennikarzom

 

 § 29. 1. Informacji o działalności Urzędu udzielają dziennikarzom: Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub osoba wyznaczona przez Burmistrz.

2. Udzielenie informacji odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo Prasowe

3. Kierownicy komórek organizacyjnych przygotowują projekty odpowiedzi na krytykę dotyczącą problematyki z zakresu ich działalności i przedstawiają Burmistrzowi do podpisu.

 

Rozdział XII

Postanowienia końcowe

 

 § 30. 1. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

2. Przy zmianach personalnych pracowników Urzędu obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu  zadań i obowiązków.

3. Poza zadaniami wymienionymi w zakresie zadań wydziałów i komórek organizacyjnych Burmistrz może polecać wykonanie innych prac niż wymienione w regulaminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-08-2009 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Litwin-Bobowska 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2010 15:31