herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

1. Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego planu gospodarki odpadami.
2. Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
3. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
4. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
5. Ochrona terenów zieleni, drzew i krzewów-wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów.
6. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych
7. Utrzymywanie czystości i porządku na terenach dróg w obrębie miasta.
8. Ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.
9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
10.Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
11. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
12. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
13. Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
14. Opiniowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
15. Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
16. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku. oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
17. Realizacja zadań wynikających z samoopodatkowania się mieszkańców gminy na rzecz wywozu odpadów:
• ustalenie opłaty na rzecz finansowania wywozu odpadów,
• prowadzenie rozliczeń z realizacji w/w opłat
• prowadzenie postępowania egzekucyjnego w w/w sprawach
18. Rekultywacja nieużytków oraz gruntów dewastowanych i zdegradowanych.
19. Współpraca w zakresie ustalania szkód powstałych na gruntach rolnych na skutek klęsk żywiołowych.
20. Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa i spraw wynikających z realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
21. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed zwierzętami bezdomnymi.
22. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne.
23. Współpraca z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Telefony:

Kierownik Wydziału Jadwiga Wójcik (071) 390-72-08

Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Anna Szczepańska (071) 390-72-07
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Dorota Demko (071) 390-71-52
Inspektor ds. Ochrony Środowiska Agnieszka Pacyna (071) 390-71-51

e-mail: ochrona@katywroclawskie.pl, osir@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 12-08-2009 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 12-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2009 14:12