herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Do podstawowych zadań Wydział Gospodarki Komunalnej należy:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy:

- opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- ustalenie zasad polityki czynszowej dla gminnego zasobu mieszkaniowego;

- opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego

- opracowanie listy przydziału mieszkań z zasobów komunalnych gminy na dany rok kalendarzowy;

- sprawdzanie i aktualizacja danych osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów gminy;

- wydawanie zgody na wzajemną zamianę mieszkań;

- przepisywanie mieszkań po zgonach i osobach, które opuściły lokale mieszkalne;

- realizacja wyroków sądowych orzekających o eksmisji;

- wyrażanie zgody na przebudowę lokalu;

- Współpraca z Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Nasza Kąty” Sp. z o.o.

- nadzór nad działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;

 

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną:

- prowadzenie inwestycji gminnych i remontów oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulic i dróg, dekoracji świetlnej, zasilania energetycznego, monitoringu wizyjnego;

- prowadzenie inwestycji i remontów oraz dokonywanie zakupów urządzeń infrastruktury komunalnej na terenach rekreacyjnych i sportowych;

- nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych na terenach wiejskich przy współdziałaniu z sołectwami i właściwymi jednostkami organizacyjnymi.

- dokonywanie uzgodnień dokumentacji projektowej w zakresie przebiegu uzbrojenia technicznego na terenach gminnych w tym m.in. wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, energii elektrycznej i telekomunikacji ;

- opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzbrojenia technicznego oraz zagadnień melioracyjnych;

- sprawdzanie i weryfikacja kosztów pod względem celowości ich ponoszenia, załączonych do wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz przygotowywanie projektu uchwały o zatwierdzaniu taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych oraz dopłat do grup taryfowych;

- nadzór nad cmentarzem wojennym w Kątach Wrocławskich w zakresie utrzymania porządku, czystości i opieki nad grobami;

- nadzór nad działalnością Targowiska Miejskiego.

 

3. Współpraca z sołectwami

- prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków będących w dyspozycji sołectw;

- weryfikacja wniosków rad sołeckich w sprawie rozdziału środków w ramach funduszu sołeckiego;

- współpraca i koordynacja działań sołectw w zakresie bieżącego utrzymania świetlic i obiektów wiejskich oraz zakupów wyposażenia do świetlic i na tereny wiejskie, pomoc przy organizowaniu imprez integracyjnych;

 

4. Komunalizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

- komunalizacja /przejmowanie/ urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;

- zawieranie porozumień dotyczących rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze srodków własnych inwestorów;

 

5. Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa

- prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej;

- współpraca z zarządem spółek wodnych w zakresie opracowania planu robót melioracyjnych;

-  ustalanie potrzeb konserwacji dla urządzeń wodno- melioracyjnych, zlecenie i nadzorowanie robót melioracyjnych na terenie gminy, udział w przeglądach i odbiorach końcowych;

- opiniowanie dokumentacji na wydawanie pozwoleń wodno- prawnych, udział w ustalaniu danych do pozwoleń wodno- prawnych na odprowadzenie wody, poboru wód, budowy urządzeń wodnych;

- opiniowanie ugod w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach;

- prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, udział w okresowych przeglądach technicznych urządzeń przeciwpowodziowych;

- udział w akcji przeciwpowodziowej zgodnie z obowiązującymi programami działania Gminnego Zespołu Reagowania i Centrum Reagowania Kryzysowego;

 

6. Funkcjonowanie systemu komunikacji zbiorowej

- prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i rozbudowy systemu komunikacyjnego na terenie gminy;

- opiniowanie i koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w przypadku, gdy linia komunikacyjna przebiega przez obszar gminy zgodnie z przepisami prawa przewozowego;

- ustalanie zasad korzystania z przystanków, których właścicielem zarządzającym jest gmina.

Telefony:

Kierownik Wydziału Piotr Litwin (071) 390-72-25
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Bożena Rząca (071) 390-72-12
Inspektor ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Ewa Figas (071) 390-71-55

email: gk@katywroclawskie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 14-08-2009 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Litwin 23-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Litwin 01-10-2010 09:59