herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu

Załącznik Nr 1.

 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu

 

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne należą:

 

1. Dbanie o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz przestrzeganie obowiązujących

procedur i instrukcji.

2. Opracowywanie projektów do programów rozwoju gminy w części dotyczącej danej

komórki organizacyjnej.

3. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz, będących

przedmiotem obrad Rady Miejskiej oraz dla potrzeb Burmistrza.

4. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza.

5. Opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie działania danej

komórki.

6. Opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych.

7. Podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Urzędu.

8. Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

9. Udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków i postulatów wyborców oraz skarg

i petycji obywateli.

10.Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich kompetencji.

11. Prowadzenie i przechowywanie akt, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i zatwierdzonym jednolitym rzeczowym wykazem akt.

12. Przygotowywanie materiałów dla potrzeb Rady i Burmistrza, dotyczących sprawowania funkcji nadzorczych nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

13. Rozstrzyganie spornych problemów w sprawach wynikających z zawartych umów.

14.Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu

postępowania administracyjnego oraz przepisów prawa materialnego.

15.Wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem  działania komórki organizacyjnej.

16. Opracowywanie i przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej dokumentów

o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji

publicznej.

 

Zadania merytoryczne realizowane

przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu

 

I. Wydział Organizacyjny

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, a w szczególności:

 

1. Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,

2. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

3. Zaopatrywanie pracowników Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne ,odzież ochronną i środki ochrony osobistej

4. Przyjmowanie pism sądowych wywieszanie ogłoszeń komorniczych i o ustanowieniu

kuratora,

5. Udzielanie informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na

licytację,

6. Rozplakatowywanie obwieszczeń,

7. Gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie we współpracy z pozostałymi

komórkami materiałów promujących gminę i kontakt z mediami w zakresie imprez

o charakterze promocyjnym,

8. Obsługa informatyczna Urzędu,

9. Nadzór, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji

Publicznej,

10. Przyjmowanie podań oraz informowanie interesantów o trybie załatwiania spraw

w Urzędzie, kierowanie ich do odpowiednich Wydziałów,

11. Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do realizacji Wydziałom

12.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie alkoholu oraz cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia.

13. Dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego,

14. Prowadzenie i aktualizacja księgi obiektu budynku Urzędu,

15.Analiza stanu bhp zakresie dotyczącym wyposażenia  budynku Urzędu ,

16. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendum,

17. Prowadzenie spraw z zakresu archiwum Urzędu:

a) nadzór nad przygotowaniem dokumentów przekazywanych do archiwum przez

Wydziały Urzędu,

b) ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej,

c) nadzór i kontrola prawidłowości oznaczeń akt poszczególnych Wydziałów

znoszonych do archiwum, zgodnie z „Rzeczowym wykazem akt” ,określonym w Instrukcji Kancelaryjnej,

d) ewidencjonowanie w dokumentacji archiwalnej spisów dokumentów przygotowanych przez Wydziały i znoszonych do archiwum,

e) odpowiedzialność za porządek i zasoby archiwalne znajdujące się w pomieszczeniach archiwum,

f) prowadzenie korespondencji z Archiwum Państwowym i innymi instytucjami

w zakresie spraw archiwalnych,

18. Prowadzenie urzędowej tablicy ogłoszeń/m.in. wywieszanie ogłoszeń i komunikatów.

19.Sporządzanie i aktualizowanie spisów wyposażenia pomieszczeń biurowych i gospodarczych oraz ich oznaczanie,

20.Prowadzenie spraw związanych z wypłatą stypendiów sportowych

21.Prowadzenie spraw z zakresu promocji zdrowia

22.Koordynowanie spraw Systemu Zarządzania Jakością

23.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcja postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału.

                                                                                              

Do zadań Biura Obsługi Klienta należy:

 

1.Przyjmowanie,wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu

2.Obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji o trybie załatwiania spraw , kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, udzielanie pomocy w wypełnianiu wniosków

3.Prowadzenie ewidencji korespondencji

4.Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu

5.Dbanie o zaopatrzenie w papier  i obsługę serwisową kserokopiarki.

                                                                                                                                                                                                          

                                      

 

Do zadań sekretariatu należy:

 

1. Przygotowanie pomieszczeń i obsługa zebrań i spotkań organizowanych przez

Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,

2. Rozdział czasopism i dzienników urzędowych,

3. Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

4. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich

kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem Gminy, bądź

kierowanie ich do właściwych Wydziałów,

5. Prowadzenie terminarza narad i spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,

6. Przyjmowanie i nadawanie faksów oraz prowadzenie ich rejestru,

7. Obsługa centrali telefonicznej.

 

 II. Wydział Finansowy

 

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

 

1. Realizacja obowiązków w zakresie rachunkowości określonych przepisami prawa,

2. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Urzędu,

3. Sporządzanie sprawozdań z wykonania wydatków budżetowych i strukturalnych ,

4. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad prawidłową realizacją wydatków budżetowych i zgodności wykorzystywania z planem  gminnych jednostek organizacyjnych,

5. Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

6. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczanie inwentaryzacji,

7. dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

8.Sporządzanie sprawozdań łącznych i bilansów jednostkowych oraz konsolidacyjnych

9.Wydawanie postanowień w sprawach ulg podatkowych dotyczących podatków gromadzonych przez Urzędy Skarbowe,

10.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz zgodnie z instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału.

11.Wykonywanie innych zadań bieżących zlecanych przez Skarbnika.

 

III. Wydział Podatków i Opłat

 

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:

 

1. Wymiar  podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Wydziału, a w szczególności:

a) prowadzenie ewidencji podatników ,

b) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem

prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

c.) przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,

d) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń

pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

e) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

f) przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

g) sporządzanie sprawozdań dotyczących dochodów budżetu Gminy

h) inne bieżące zadania zlecane przez Skarbnika.

i) dokonywanie kontroli podatkowych

j) prowadzenie księgowości dochodów organu i jednostki

 

 IV. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności:

 

1. Gospodarowanie nieruchomościami przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i  zarząd,

2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

3. Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

4.Zbywanie nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym

5. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

6. Komunalizacja gruntów,

7. Prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,

8. Tworzenie zasobów gruntów komunalnych,

9. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

10. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości ulic i obiektów

fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,

11. Podział i scalanie nieruchomości

12. Ustalanie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą planu

zagospodarowania przestrzennego i budową urządzeń infrastruktury technicznej,

13.Przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego na własność,

14.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału.

 

 V. Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej należy:

 

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką mieszkaniową:

a) opracowywanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

gminy,

b) opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład gminnego zasobu

mieszkaniowego,

c) opracowywanie listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego

d) współpraca z TBS,

e) nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalną:

a) współpraca i koordynacja z sołectwami w zakresie  wydatkowania funduszu sołeckiego

b) dekoracja świąteczna miasta,

c) funkcjonowanie targowiska miejskiego,

d) sprawdzanie i weryfikacja kosztów pod względem celowości ich ponoszenia ,załączonych do wniosku o zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz przygotowywanie projektu uchwały o zatwierdzaniu taryf.

e) utrzymywanie cmentarza wojennego

f) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w przypadku gdy linia komunikacyjna przebiega przez obszar gminy zgodnie z przepisami prawa przewozowego

g) ustalenie zasad korzystania z przystanków, których właścicielem  jest gmina

h) prowadzenie spraw z zakresu melioracji i gospodarki wodnej

i) prowadzenie ewidencji urządzeń wodno- melioracyjnych

j) współpraca z zarządem spółek wodnych w zakresie opracowania planu robót konserwacyjnych

k) ustalenie potrzeb konserwacji dla urządzeń wodno- melioracyjnych oraz przygotowanie sprawozdań i informacji z ich wykonania

l) zlecenie i nadzorowanie robót melioracyjnych na terenie gminy

ł) Uczestnictwo w przeglądach robót melioracyjnych

m) udział w ustaleniu danych do pozwoleń wodno- prawnych na odprowadzanie wody dla odpowiednich gruntów lub obiektów budowlanych jeżeli urządzenia odprowadzające wodę przechodzą przez cudze grunty a nie służą dla potrzeb rolnych użytkowników

n) opiniowanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach

o) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową

p) udział w okresowych przeglądach technicznych urządzeń przeciwpowodziowych

r) udział w akcji przeciwpowodziowej zgodnie z obowiązującymi programami działań

s) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną

t) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia ulic i dróg

u) planowanie i wykonywanie zadań związanych z rozbudową i remontem oświetlenia ulic , dróg i obiektów użyteczności publicznej

w. dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych uzbrojenia terenu (kanalizacja, woda, gaz, energia)

z) nadzór nad Zakładem Gospodarki Komunalnej

ż) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków będących w dyspozycji sołectw

3. Komunalizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

4.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału.

 

VI. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:

 

1. Tworzenie gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego planu gospodarki

odpadami.

2. Prowadzenie postępowania w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

3. Zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

4. Ochrona terenów zieleni, drzew i krzewów-wydawanie decyzji zezwalających na

usuwanie drzew i krzewów.

5. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych w obrębie miasta

6. Utrzymywanie czystości i porządku na terenach dróg w obrębie miasta.

7. Ustanawianie ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania

z urządzeń, z których hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości.

9. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ,ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

10. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

11. Opiniowanie wniosków o wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

14. Opiniowanie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki

odpadami niebezpiecznymi.

15. Opiniowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

16.Wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

17. Nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

18 .Realizacja zadań wynikających z samoopodatkowania się mieszkańców gminy na rzecz wywozu odpadów:

a) ustalanie opłaty na rzecz finansowania  wywozu odpadów,

b) prowadzenie rozliczeń z realizacji w/w opłat

c) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w w/w sprawach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19. Rekultywacja nieużytków oraz gruntów dewastowanych i zdegradowanych.

20. Współpraca w zakresie ustalania szkód powstałych na gruntach rolnych na skutek klęsk żywiołowych.

21. Prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa i spraw wynikających z realizacji ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

22. Prowadzenie spraw związanych z opieką nad  zwierzętami bezdomnymi.

23. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne.

24. Współpraca z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

25.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału

 

 

VII. Wydział Planowania, Rozwoju i Inwestycji

 

 

Do zadań Wydziału Planowania Rozwoju i Inwestycji należy:

 

1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów.

2. Przygotowywanie i opracowywanie wszelkich dokumentów niezbędnych do

zrealizowania inwestycji i remontów ogólnobudowlanych oraz sieci infrastruktury

technicznej (kanalizacja ,wodociągi).

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzonymi inwestycjami i remontami,

współpraca w tym celu z inwestorem zastępczym, inspektorem nadzoru i innymi

specjalistycznymi instytucjami.

4. Wnioskowanie o  przeprowadzanie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą

o zamówieniach publicznych i instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień

publicznych .w zakresie zadań Wydziału.

5. Zarządzanie siecią dróg gminnych.

6. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,

konserwacji nawierzchni ulic, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

7. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

8. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasa drogowego na cele niekomunikacyjne.

9. Wnioskowanie o zaliczenie dróg do właściwej kategorii oraz zmiana tych kwalifikacji.

10. Organizacja i prowadzenie „ Akcji zima.” na terenie miasta i obszarów wiejskich,

11.Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

12. Pozyskiwanie dotacji i innych pozabudżetowych środków finansowych  w celu realizacji projektów ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budżecie gminy.

13. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i zapewnienie prawidłowego przebiegu

realizacji zadań współfinansowanych z programów UE.

14.Współpraca z poszczególnymi Wydziałami Urzędu realizującymi zadania z udziałem

środków pomocowych (krajowych), nadzór nad realizacją tych inwestycji.

15.Współpraca z instytucjami w zakresie programów finansowanych przez UE.

 

 

 VIII. Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 

1. Prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy,

aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych.

2. Prowadzenie ewidencji wydawanych i utraconych dowodów osobistych.

3. Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość.

4. Udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym

zakresie.

6. Współpraca z organami Policji w zakresie wykonywania obowiązków  określonych w ustawie przez osoby podlegające zameldowaniu lub wymeldowaniu

7. Współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach

ewidencyjnych ludności.

8. Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy

cudzoziemców.

9. Występowanie z wnioskami o ukaranie osób niedopełniających obowiązku

meldunkowego.

10.Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

11. Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział

w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich.

12. Bieżąca aktualizacja rejestrów wyborców.

13.Przekazywanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu zmian ewidencji ludności drogą elektroniczną  oraz wysyłanie wniosków do MSWiA o nadanie lub zmianę numeru PESEL

14.Wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

15.Współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami

szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji.

16. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności.

17. Przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń.

18. Przyjmowanie informacji na organizowanie i przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze miasta.

19. Zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronnego przygotowania terenu i ludności.

20. Przygotowanie sił, środków i urządzeń do realizacji przedsięwzięć służących do ochrony życia i zdrowia ludności.

21. Nakładanie na mieszkańców obowiązku wykonywania świadczeń osobistych

i rzeczowych na rzecz obrony kraju, zwalniania ich z tego obowiązku oraz prowadzenia

ewidencji wykonywanych świadczeń.

22. Prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem środków przewozowych na rzecz

wojska:

a) prowadzenie rejestracji i ewidencji przedpoborowych mężczyzn, którzy w danym

roku kalendarzowym ukończyli 18 rok życia,

b) bieżące aktualizowanie rejestru przedpoborowych,

23.Współudział w prowadzeniu komisji kwalifikacyjnej do wojska a w szczególności:

a) sporządzanie alfabetycznych wykazów poborowych rocznika podstawowego,

b) poszukiwanie poborowych, którzy nie zgłosili się do komisji kwalifikacyjnej, w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego-kierowania spraw do

policji

24. Organizowanie akcji kurierskiej

25.Wykonywanie zadań związanych z uzupełnieniem sił zbrojnych.

26.Załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów , niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych.

27. Okresowa analiza stanu bhp .w zakresie dotyczącym  pracowników

28. Współpraca z  właściwymi organami w zakresie stwierdzania zagrożeń zawodowych

29. Przeprowadzenie przeglądów warunków pracy.

30. Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp .w zakresie dotyczącym pracowników

31. Przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących bhp .w zakresie dotyczącym pracowników,

32. Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków

przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.

33. Udział w dochodzeniach powypadkowych.

34. Ustalanie tematyki i terminów szkoleń z zakresu bhp , w zakresie dotyczącym pracowników

35.Współpraca z organami inspekcji pracy.

36.Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja

okresowych badań lekarskich.

37. Zapewnienie:

a) wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek

ochrony przeciwpożarowej,

b) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,

c) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej

i młodzieżowej drużyny pożarniczej.

38. Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej:

a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty

gospodarcze,

b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

c) wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

d) prowadzenie spraw związanych ze zmianą  działalności

gospodarczej,

e) udzielanie informacji i odpowiedzi na pisemne zapytania o prowadzeniu

działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze,

f) udzielanie, odmowa udzielenia, cofanie, zmiana, lub stwierdzenie wygaśnięcia

zezwolenia na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami oraz pojazdami

samochodowymi nie będącymi taksówkami na przewozy na terenie gminy,

g) prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (poza obiektami kategoryzowanymi przez Marszałka Województwa ),

39. Przekazywanie danych z wniosku o wpis do ewidencji wraz z kopią zaświadczenia do wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, jednostki terenowej ZUS lub centrali KRUS.

40.Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzieleniem

urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz

rentami i emeryturami.

41. Prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrola jej przestrzegania.      

42..Przygotowywanie dokumentacji z zakresu zaszeregowania i awansowania pracowników .i kierowników jednostek podporządkowanych                   

43. Prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników

44. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznym  oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

45. Rejestracja upoważnień i pełnomocnictw.

46. Organizacja i koordynacja praktyk zawodowych i stażów absolwenckich .

47.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału

 

IX. Wydział Gospodarki Przestrzennej

 

Do zadań Wydziału Gospodarki Przestrzennej należy:

 

1. Przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów

zagospodarowania przestrzennego Gminy.

3. Koordynacja i obsługa działań związanych z uzgodnieniami projektów planów oraz

wprowadzaniem zadań ponad lokalnych do miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego województwa.

4. Przechowywanie miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.

5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego.

6. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .

7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków,

8. Wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam.

9. Prowadzenie zadań mających na celu podnoszenie stanu estetycznego gminy we

współpracy z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie oraz podmiotami

gospodarczymi.

10. Opiniowanie planów zagospodarowania gmin sąsiednich, powiatu i województwa.

11. Opiniowanie w formie postanowień projektów podziałów nieruchomości.

12. Wydawanie opinii z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.

13. Sporządzanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

14. Opiniowanie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

15. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

16.Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału.

 

 X. Urząd Stanu Cywilnego

 

Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ,

określone w prawie o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,

a w szczególności:

 

1. Rejestracja stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu,

sporządzonych w księgach stanu cywilnego,

2. przyjmowanie od nupturientów zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński (cywilny, konkordatowy),

3. Przyjmowanie oświadczeń:

a) o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu USC,

b) o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC,

c) od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem

małżeństwa,

d) o uznaniu ojcostwa

e) o nadaniu dziecka nazwiska męża matki,

f)  o zmianie imienia dziecka,

g) o pochodzeniu dziecka,

h) o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci.

4. Sporządzanie protokołów:

a) zgłoszenia urodzenia dziecka,

b) zawarcia małżeństwa poza lokalem USC,

c) testamentów,

d) protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa

e) protokół nadania dziecku nazwiska męża matki

5. Wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach

w stanie cywilnym osób, a dotyczących:

a) małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,

b) sądowego zaprzeczenia ojcostwa,

c) sądowego zaprzeczenia lub ustalenia macierzyństwa

d) sadowego ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa

e) sądowego ustalenia ojcostwa,

f)  przysposobienia dziecka,

g) wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,

h) sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,

i)  unieważnienia aktu stanu cywilnego,

j)  decyzji administracyjnych innych urzędów ( zmiana nazwiska, imienia itp.),

k) informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu, zgonu,

l) sądowego orzeczenia o separacji małżeńskiej,

ł) o uchyleniu lub uznaniu za zmarłego lub stwierdzenia zgonu.

6. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:

a) wpisywanie aktów zagranicznych do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego,

b) prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

c) skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

d) zmiany imion i nazwisk.

7. Wydawanie zaświadczeń w sprawach:

a) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie

art. 4.1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ślub konkordatowy),

b) zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

c) niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów

w akcie lub o ich braku,

d) innych zaświadczeń

8. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

9. Przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek

dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,

10. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie do nich skorowidzów,

11. Przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do

Archiwum Państwowego

12. Organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecia pożycia

małżeńskiego).

13. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany oraz ustalenia pisowni imienia i nazwiska.

 

 

XI. Biuro Rady Miejskiej

 

Do Biura Rady Miejskiej należą sprawy z zakresu obsługi Przewodniczącego Rady

Miejskiej oraz Komisji Rady Miejskiej a w szczególności:

 

1. Przygotowanie we współpracy z Sekretarzem materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i jej komisji,

2. Prowadzenie komputerowego zbioru aktów prawa miejscowego podejmowanych przez Radę,

3. Przekazywanie- za pośrednictwem Sekretariatu-korespondencji do i od Rady, jej komisji, poszczególnych radnych oraz Przewodniczącego Rady,

4. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5. Wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji,

zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji,

6. Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7. Prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

8. Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego

9. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej..

10.Przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji do BIP oraz do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

XII. Zespół Radców Prawnych

 

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należą sprawy obsługi prawnej Urzędu,

a w szczególności:

 

1. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym  aktów prawnych, projektów uchwał i zarządzeń.

2. Opiniowanie (na wniosek) pod względem formalno- prawnym projektów decyzji administracyjnych.

3. Współudział w przygotowaniu projektów aktów prawa miejscowego oraz uchwał o charakterze ogólnym.

4. Obsługa prawna i doradztwo na rzecz Burmistrza, Rady Miejskiej i komórek organizacyjnych Urzędu.

5. Prowadzenie zastępstwa procesowego w sprawach sądowych.

6. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów i porozumień.

 

 

XIII. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

2. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.

3. Opracowanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.

4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

   

XIV. Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 

1.Obsługa kancelaryjna Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od

alkoholu.

3. Sporządzanie programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi i narkomanii.

4. Koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania

alkoholizmowi i narkomanii.

5. Sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

6. Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.

 

 XV. Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych należy:

 

1. Organizacja i przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

2. Akceptacja wyboru trybu, weryfikacja przygotowanych materiałów do wybranego

trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz kontrola realizacji zamówień publicznych

prowadzonych przez Wydziały Urzędu zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i

instrukcją postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

3. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych przeprowadzanych przez Wydziały Urzędu.

4. Prowadzenie rejestru wydatków pod zadania ujęte w rejestrze zamówień publicznych

                  

XVI. Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością

 

 Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością odpowiada za:

 

1. rozpowszechnianie założeń polityki jakości wśród wszystkich pracowników Urzędu,

2. komunikację z zainteresowanymi stronami w zakresie funkcjonowanie systemu zarządzania jakością,

3. współpracę z Koordynatorem SZJ,

4. nadzór nad dokumentacją SZJ ,

5. decydowanie o wprowadzaniu zmian do dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

6. rozstrzyganie wątpliwości w stosowaniu procedur Systemu Zarządzania Jakością lub innych dokumentów systemowych,

7.analizę realizacji celów z poszczególnych komórek organizacyjnych i prezentację wyników analizy w trakcie przeglądów kierownictwa,

8. podejmowanie i koordynowanie inicjatyw związanych z doskonaleniem SZJ,

9. określenie rodzaju i zakresów materiałów opracowywanych na przegląd,

10.planowanie przeglądów wspólnie z Burmistrzem,

11.przygotowanie (zebranie) wskaźników i materiałów pozwalających ocenić efektywność Systemu Zarządzania Jakością,

12.sprawdzenie procedur oraz innych dokumentów SZJ pod kątem zgodności z założeniami PN-EN ISO 9001: 2008 oraz z pozostałą dokumentacją funkcjonującą w Urzędzie,

13.powiadomienie użytkowników o nowych wydaniach dokumentów SZJ,

14.przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie systemu dla każdego nowo przyjętego pracownika,

15.zatwierdzanie planów auditów,

16.powołanie audytora wiodącego do przeprowadzenia auditu,

17.raportowanie wyników auditu do Burmistrza,

18.weryfikację realizacji działań korygujących oraz zapobiegawczych,

19.nadzór nad ustanowionym systemem identyfikacji, rejestracji, zbierania i dystrybucji zapisów.

 

 

XVII. Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

 

Do zadań Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej należy:

 

1. Koordynacja i realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową, krajowym systemem ratowniczo- gaśniczym i ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej na obszarze gminy.

2. Realizacja ustalonych przez wojewodę zadań w zakresie krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze gminy.

3. Współpraca z komendantem powiatowym (miejskim) PSP w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

4. Inicjowanie prac i działań Burmistrza w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych.

5. Realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

6. Przeprowadzanie w imieniu Burmistrza przeglądów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

7. Nadzorowanie w imieniu władz gminy funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych.

8. Udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej (w tym również funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych).

9. Udział w inspekcji gotowości do statutowych działań ratowniczych pozostałych ochotniczych straży pożarnych.

10. Inicjowanie i podejmowanie zadań szkoleniowych oraz ćwiczeń ratowniczych na obszarze gminy.

11. Udział w inspekcji gotowości do działań ratowniczych przeprowadzonych przez organy inspekcyjne PSP w jednostkach OSP włączonych do KSRG

12. Współudział w opracowywaniu planów ratowniczych powiatu w części dotyczącej obszaru gminy.

13. Współpraca z ZHP i innymi organizacjami społecznymi.

14. Udzielanie pomocy jednostkom OSP i innym jednostkom ochrony przeciwpożarowej funkcjonującym na obszarze gminy.

 

XVIII. Audytor Wewnętrzny

 

Do zadań Audytora Wewnętrznego należy:

 

1. Przygotowywanie- w porozumieniu z Burmistrzem- rocznego planu audytu w terminie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych

2. Realizowanie planu audytu.

3. Przeprowadzanie- w uzasadnionych wypadkach- pozaplanowego audytu

4.Wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki

5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu w terminie przewidzianym w ustawie o finansach publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-10-2009 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Litwin-Bobowska 29-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2010 15:32