herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl

Stanowisko ds. biura obsługi klienta

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZEDZIE MIASTA I GMINY

   W   WYDZIALE ORGANIZACYJNYM

 

 ds. biura obsługi klienta

(nazwa stanowisk)

 

– w punktach zamiejscowych (miejsce wykonywania pracy)

 

1) w Gniechowicach ul. Szkolna 4              - w wymiarze  ¾ etatu

2) w Smolcu ul. Kościelna 2                        -  w wymiarze ¾ etatu                                

                                                                   

1. Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, humanistyczne  lub pokrewne

b)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min.2 lata

c)      posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)      nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Praktyczna  umiejętność stosowania instrukcji kancelaryjnej
 2. Praktyczna  umiejętność obsługi elektronicznej systemów kancelaryjnych
 3. Znajomość  ustaw i przepisów wykonawczych o samorządzie gminnym
 4. Słuchania   i skutecznego udzielania informacji
 5. Radzenia  sobie z trudnym interesantem
 6. Posługiwanie  się  systemami  informatycznymi dostępnymi w Urzędzie
 7. Obsługi urządzeń biurowych
 8. Korzystania z przepisów prawa
 9. Dobrej organizacji pracy

Dodatkowym atutem jest:

 1. Znajomość języka obcego 
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 3. Zamieszkanie na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie  korespondencji   dostarczonej bezpośrednio przez interesantów .
 2. Zapewnienie i wydawanie  interesantom druków niezbędnych do załatwienia spraw
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy klientom w tym szczególnie osobom  niepełnosprawnym korzystającym z usług Urzędu   przy  załatwianiu spraw z zakresu obsługi biura  z zachowaniem  wszelkich zasad kultury osobistej i etyki biurowej
 4. dbałość o estetykę biura
 5. Wprowadzanie  korespondencji elektronicznej poprzez dekretowanie  ,skanowanie  dokumentów
 6. Prowadzenie  urzędowej tablicy ogłoszeń , wywieszanie  ogłoszeń i komunikatów w biurze obsługi.

  

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny

b) życiorys (CV)

c) kwestionariusz osobowy  oraz formularz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru znajdującego się na stronie BIP Urzędu:  www.katywroclawskie.pl

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

e) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy  i doświadczenie zawodowe

f) pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) aktualne dokumenty potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich lub

2. pocztą elektroniczną na adres urząd@katywroclawskie.plw przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub

3. pocztą na adres: Urzęd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich Rynek Ratusz 1 55-080 Katy Wrocławskie

 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko :  w punkcie zamiejscowym Urzędu w Gniechowicach/ Smolcu*  d/s biura obsługi klienta  w terminie do dnia   15.11.2010r. do godz. 15  (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.katywroclawskie.pl                w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich Rynek Ratusz 1

 

Informacje dodatkowe:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r, Nr 223, poz. 1458).”

2) Informacja o terminie i miejscu postępowania rekrutacyjnego zostanie przekazana pisemnie  lub telefonicznie.

  

* odpowiednio skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Krysmalski 27-10-2010 13:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lucyna Garbaczonek 27-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Krysmalski 27-10-2010 13:17