Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/39/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr XXII/39/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 26 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych

          Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r. Nr 34, poz.206, Nr 171, poz.1208)

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

W uchwale nr XIX/175/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule uchwały skreśla się słowa „ na realizację zadań publicznych”;
2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „ 1) szkolenia sportowe prowadzone przez grudziądzkie kluby lub stowarzyszenia sportowe nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy odpowiedni dla danej dyscypliny sportu lub podmioty działające z jego upoważnienia, mające siedzibę na terenie Miasta Grudziądza, lub”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Kwota dotacji przeznaczonych na finansowanie w/w celów związanych z realizacją zadań Miasta określona jest na dany rok w uchwale budżetowej”;
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
  „Dotacje przyznaje się w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651) w formie wsparcia zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji”;
5) § 8 otrzymuje brzmienie:
  „Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji na realizację zadań, Komisja Konkursowa:
  1) uwzględnia możliwości realizacji zadania przez Oferenta;
  2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.”;
6) § 12 otrzymuje brzmienie:
  „ Oferenci przyjmując zlecenie realizacji zadania w trybie wsparcia zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.”;
7) § 13 otrzymuje brzmienie:
  „1. Umowę o dotację sporządza się w formie pisemnej, na czas realizacji zadania lub na czas określony.
  2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać w szczególności:
  1) pełną nazwę klubu;
  2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania;
  3) termin i miejsce realizacji zadania;
  4) określenie okresu, na jaki umowa została zawarta;
  5) określenie wysokości dotacji , jakie Miasto przekaże dotowanemu oraz warunki i terminy jej przekazania;
  6) zasady i terminy rozliczeń;
  7) zobowiązanie klubu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie;
  8) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku nie wykonania lub częściowego wykonania zadania.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 01-04-2008 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 09-07-2008 10:15