herb BIP - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

www.katywroclawskie.pl


ZARZĄDZENIE Nr 36/2011

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2011 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) oraz uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzchowo, Wójt Gminy Wierzchowo zarządza, co następuje :

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

* 2. Załącznik, stanowiący wykaz nieruchomości podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

* 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2011

Wójta Gminy Wierzchowo

z dnia 26 maja 2011 r.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Wierzchowo przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy w Wierzchowie podaje do publicznej wiadomości :

Lp.

Nr ewid., powierzchnia, położenie, KW, obciążenie

Opis nieruchomości

Plan zagospodarz-wania przestrzen-nego gminy

Rodzaj zbycia

Cena

nieruchomości

Forma płatności przy sprzedaży

Działka Nr 216/8

o pow. 0,1384 ha, obręb Wierzchowo, KW 22157,

niezabudowana i nieobciążona

Teren pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, budynek dwukondygnac. z poddaszem użytkowym oraz budynek gospodarczy lub garażowy. Ulica 3-go Marca Nr 29.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 20/1/08
z
18.06.08r.

Ustny X
przetarg

nieogra-

niczony

Cena + koszty przygotowania do sprzedaży = 25 000

+ 23% pod. VAT.

Jednorazo-wo przed podpisa-niem aktu notarialnego

Działka Nr 402/13

o pow. 0,1262 ha,

KW Nr KO1D/00020828/3 niezabudowana i nieobciążona, obr. Świerczyna

Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkalną
i usługową. Budynki dwukondygnacyjne
(w tym poddasze użytkowe)

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Nr 20/09
z 11.09.09r.

Ustny IV
przetarg

nieogra-

niczony

Cena + koszty przygotowania do sprzedaży = 20 000

+ 23% pod. VAT

jw.

Działka Nr 402/14

o pow. 0,1158 ha, KW Nr KO1D/00020828/3 i Nr 402/16 o pow. 0,0119ha KW Nr KO1D/00027840/2 jw.

jw.

jw.

jw.

Cena + koszty przygotowania do sprzedaży = 20 000

+ 23% pod. VAT

jw.

Działka Nr 402/18

o pow. 0,0305 ha i Nr 402/20 o pow. 0,0974 ha, KW Nr KO1D/00027840/2

jw.

jw.

jw.

jw.

Cena + koszty przygotowania do sprzedaży = 19 000

+ 23% pod. VAT

jw.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Termin upływa 04.07.2011 r.

  2. Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt.5, 7 - 10 nie dotyczą.

  3. Wyszczególniona w wykazie nieruchomości zostaną ogłoszone w formie przetargu nieograniczonego po upływie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

  4. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej w Głosie Koszaliński, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wierzchowo oraz na stronie internetowej: www.wierzchowo.pl BIP

Zainteresowanym wszelkich informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
p. Teresa Szymczak, tel.: 094 36 18 836.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 30-05-2011 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2011 10:59