Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W DĘBNIE podaje do publicznej wiadomości zarządzenie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się


ZARZĄDZENIE Nr 42/ 22 /2006

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DĘBNIE

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, i Nr 175, poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług, na terenie Miasta i Gminy Dębno, w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.

§ 2

Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań, zawartych w załączniku
do zarządzenia, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym
mowa w § 1.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 42/ 22 /2006

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług:

      • odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

      • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

winien złożyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek zgodnie z ustawowymi wymaganiami o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników (wzory wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Gminy).

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące ogólne wymagania:

 1. posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub

wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

 1. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami
  samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi
  wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne
  pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.

Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:

 1. trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

 2. parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,

 3. wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

 4. zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu, transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych,

 1. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 2. nie przekraczać ustalonych, Uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie maksymalnych stawek za wykonywanie poszczególnych usług

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

 1. określić przedmiot i obszar działalności w tym rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;

 2. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;

 3. określić stosowane lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie
  sortowania i kompostowania odpadów;

 4. udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych,
  w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów;

 5. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych;

 6. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych;

 7. prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym szczególnie:

a) dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę
odpadami;

b) uzyskanych zezwoleń.

Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany jest
przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji
samorządowej.

 1. na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane
  w dniu składania wniosku.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

     1. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,

      1. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi- asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone
       w aktualnie obowiązujących przepisach .

     1. prowadzić pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym
      szczególnie:

      1. ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z wzorem
       ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr 188
       poz. 1576 z 2002 r),

      2. uzyskanych zezwoleń,

Pełną dokumentację, o której mowa wyżej przedsiębiorca zobowiązany
jest przedstawić na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy
administracji samorządowej.

     1. na bieżąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje
      przekazane w dniu składania wniosku.

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zobowiązanie, iż:

 1. odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zbierane
  i transportowane z terenu Miasta i Gminy Dębno, będą kierowane do ZUOK Długoszyn bezpośrednio lub poprzez stację przeładunkową w Dębnie zaś nieczystości ciekłe do punktów zlewnych w Dębnie;

 2. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 3. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 4. prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);

 5. przekazywać będzie do Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie informacje dotyczące:

      1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości
       i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca
       pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;

      2. sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów
       komunalnych;

      3. ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych
       i metali;

      4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
       na składowisku odpadów i/lub sposobu ich zagospodarowania;

      1. wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie
       odpadów komunalnych;

      2. wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
       umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników
       bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli
       nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
       lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca;

      3. roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do
       recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia
       roku następującego po roku objętym sprawozdaniem;

      4. na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania
       odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do
       rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
       wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
       (Dz. U. Nr 152, poz. 1736) .

6. Współpracować będzie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Dębnie w dziedzinie edukacji ekologicznej.

§ 6

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróżniania pojemnikówi zbiorników bezodpływowych, ustalonych w Uchwale Nr LX/357/2006 Rady Miejskiej
w Dębnie z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miata i Gminy Dębno.

§ 7

Przedsiębiorca zobowiązany jest do parkowania i garażowania samochodów wykonujących usługi określone § 1 jedynie w miejscu do tego przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego

§ 8

Przedsiębiorca zobowiązany jest do okazywania na żądanie umów oraz dowodów opłat
za świadczone usługi związane z odbiorem odpadów i nieczystości ciekłych upoważnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Dębno.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 31-05-2006 15:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 31-05-2006 15:59