Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiana regulaminu od 2 lutego 2011r.


Zarządzenie Nr 17/7/2011
Burmistrza Dębna
z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia

Nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:

 • Wydział Finansowo-Budżetowy,

 • Wydział Administracyjno-Prawny,

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 • Wydział Realizacji Inwestycji,

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

 • Wydział Planowania i Rozwoju,

komórki działające na zasadzie wydziału:

 • Urząd Stanu Cywilnego,

 • Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

 • Biuro Rady Miejskiej,

 • Biuro Prawne,

 • Biuro Obsługi Klienta,

 • Biuro Promocji i Informacji,

 • Centrum Wspierania Biznesu

samodzielne stanowiska:

 • Stanowisko ds. kadr i szkoleń

 • Stanowisko ds. kontroli /K/

 • Stanowisk ds. audytu wewnętrznego /AW/,

 

2. § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 1. „ 2. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,

 2. Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 4. Wydział Planowania i Rozwoju,

 5. Biuro Prawne,

 6. Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych,

 7. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych,

 8. inspektor ds. kadr i szkoleń

 9. inspektor ds. kontroli

 10. Inspektor ds. audytu wewnętrznego,

 

3. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Realizacji Inwestycji,

 2. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

 3. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

 4. Biuro Promocji i Informacji

 5. Centrum Wspierania Biznesu

4.. § 23 otrzymuje brzmienie:

„§23 1. Stanowisko d/s kontroli bezpośrednio podlega Burmistrzowi.

2. Do zakresu zadań na zajmowanym stanowisku w szczególności należy:

 1. udzielanie instruktażu jednostkom podległym i nadzorowanym przez gminę w zakresie prawidłowej interpretacji przepisów prawnych oraz doradztwo w zakresie praktycznego ich stosowania w bieżącej gospodarce finansowej,

 2. ocena realizacji dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych w świetle zatwierdzonego planu finansowego,

 3. przeprowadzanie kontroli w jednostkach organizacyjnych objętych budżetem w zakresie gospodarki finansowej pod kontem formalno-prawnym,

 4. nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych, a w szczególności:

 1. sporządzanie planów kontroli,

 2. sporządzanie protokołów kontroli,

 3. przygotowywanie wniosków o ukaranie w razie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 1. analiza wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu,

 2. analiza przestrzegania stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.,

 3. sprawowanie kontroli wewnętrznej zgodnie z planem oraz w sytuacjach nagłych.”

 

5. Wprowadza się § 23 a o następującym brzmieniu:

„§ 23a. stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - (AW)

Do zadań stanowiska ds. audytu wewnętrznego należy w szczególności:

 1. przygotowywanie w porozumieniu z Burmistrzem opartego na analizie ryzyka planu audytu wewnętrznego na rok następny, oraz przedstawienie go do podpisu Burmistrzowi - do końca roku,

 2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni
  i przedstawienie go Burmistrzowi - do końca stycznia,

 3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego,

 4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem, na polecenie Burmistrza,

 5. przedstawianie wyników audytu wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego,

 6. monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji,

 7. prowadzenie czynności sprawdzających, w celu oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń,

 8. prowadzenie czynności doradczych, m.in. w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka
  w działalności jednostek, oraz na rzecz uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania.”

6. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 07-02-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 21-02-2011 09:08