Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego


Zarządzenie Nr 77/48/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 26 listopada 2004r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96/2003 poz. 873 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego.

§2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 77/48/2004

z dnia 26 listopada 2004r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 71 ust. 1 i art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie Nr XXIV/165/2004 z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania własnego gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2004 w następującym zakresie:

organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego w dziedzinie brydża sportowego

Kwota dotacji na rok 2004 - 1400 PLN (środki publiczne przeznaczone na ten cel w roku 2004 łącznie to 3900 PLN, w poprzednim roku w ramach dotacji przyznanej MKS Dąb Dębno -2500 PLN)

zadanie może być realizowane w różnych formach, w szczególności przez:

-udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i innych zawodach sportowych;

-szkolenie młodzieży;

-promocję osiągnięć sportowych Gminy;

terminy i warunki realizacji zadań:

 1. realizacja zadania winna nastąpić w okresie do 31.12.2004 roku

 2. zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w zawartej ze zwycięzcą konkursu umowie.

 1. Uczestnicy konkursu:

w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

-organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, których teren działania obejmuje Gminę Dębno oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 1. zasady przyznawania dotacji:

  1. podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 27 grudnia 2004r. oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891) do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

  3. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania i przedsięwzięcia oferta dotyczy .

  5. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,

   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji;

   • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie;

   • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

 2. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

  • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;

  • przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (lub innego), statutu;

  • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na terenie Gminy Dębno lub na rzecz jego mieszkańców;

 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględniać się będzie następujące kryteria:

   1. merytoryczne - zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj zadania, znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów ( ocena w skali : 0-3)

   2. społeczne (beneficjenci) - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu ( w skali; 0-2)

   3. finansowe - koszty realizacji planowanego zadania, ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania- zakładani partnerzy ( w skali 0-2)

   4. organizacyjne- posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe. lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w skali : 0-2)

   5. analiza prawidłowości i terminowości rozliczeń zadań w ubiegłych latach ( w skali: 0-2)

 • Wymagalna minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi - 5.

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od upływu terminu ich składania.

 • Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniajacej.

 • Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Dębno w drodze zarządzenia.

 • Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

 • Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

 • Warunkiem zawarcia umowy jest:

  • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu

  18. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Planowania i Rozwoju - koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. nr 10, nr tel. 095 76030-01 do 04 wew. 67

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: 26-11-2004 13:21
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2004
  Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2004 13:21