Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PROJEKT UCHWAŁY Rady Miejskiej w Dębnie z dnia ??? 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam. 2012-12-12 13:38
dokument PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 2012-12-12 13:37
dokument projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w opisie granic okręgu nr 17 w załączniku do Uchwały nr XXIX/226/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-11-26 08:53
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych nr 154 i 185 ? obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 ? obręb Dolsk, gmina Dębno 2012-11-16 13:57
dokument projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ w Dębnie z dnia 2012 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Dębno 2012-11-16 13:26
dokument projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE Z DNIA 29 listopada 2012 R. w sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 2012-11-16 13:20
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 2012-11-16 13:04
dokument PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU 2012 2012-11-16 13:02
dokument PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 2012-11-16 13:01
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Smolnica, gmina Dębno 2012-11-16 12:50
dokument projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno" 2012-11-16 12:49
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadmi komunlanymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dębno 2012-11-16 12:47
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dębno 2012-11-16 12:46
dokument Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-16 12:45
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty 2012-11-16 12:44
dokument Projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Dębna uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 2012-11-16 09:10
dokument projekt uchwały RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-11-16 09:07
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-16 09:04
dokument projekt uchwały Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny drewna do celów wymiaru podatku leśnego na 2013 rok 2012-11-16 09:03
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-10-15 13:40
dokument projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2012-10-15 13:38
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Warnickiego na terenie gminy Dębno 2012-10-15 13:36
dokument projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno w rejonie Jeziora Warnickiego 2012-10-15 13:35
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno w granice Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 2012-10-15 13:34
dokument projekt uchwały w sprawie : opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno. 2012-10-15 13:33
dokument projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno 2012-10-15 13:31
dokument projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych 2012-10-15 13:30
dokument projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-10-15 13:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 2012-10-15 13:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-10-15 13:41
dokument projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-10-15 13:42
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Krześnica w Gminie Dębno. 2012-09-17 09:40
dokument Projekt uchwały w sprawie: przyjęcie programu współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego 2012-09-17 09:24
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-09-17 09:23
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-09-17 09:21
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmian w uchwale nr LXIII/484/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w 2010 r. 2012-09-17 09:17
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-09-17 09:15
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie : przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-08-27 12:22
dokument projekt uchwały w sprawie : zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2012-08-14 11:58
dokument projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2012-08-14 11:57
dokument projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-08-14 11:55
dokument projekt uchwały w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 Na 2012-08-14 11:54
dokument projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikaty przy sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości niezabudowanej na podstawie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami. 2012-08-14 11:52
dokument projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-08-14 11:50
dokument projekt uchwały w sprawie : zmiany uchwały nr XLIX/293/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28.07.2005 w sprawie: pokrywania kosztów dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Dębno 2012-08-14 11:49
dokument projekt uchwały w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2012-08-14 11:49
dokument projekt uchwały w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:48
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie: ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:47
dokument projekt UCHWAŁY w sprawie: zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno. 2012-08-14 11:45
dokument projekt uchwały w sprawie w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-08-14 11:44
dokument projekt uchwały w sprawie: opinii dot. uznania za ochronne lasów na powierzchni 10 664,01 ha będących w zarządzie Nadleśnictwa Dębno na terenie Gminy Dębno 2012-08-14 11:43
dokument Projekt w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość 2012-06-19 13:47
dokument Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków terenie Gminy Dębno 2012-06-19 13:45
dokument Projekt w sprawie: zatwierdzenia ?Planu Odnowy Miejscowości Cychry na lata 2012-2018? 2012-06-19 13:41
dokument Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-06-19 13:39
dokument Projekt w sprawie: nadania nazw dla nowych ulic w mieście Dębno 2012-06-19 13:36
dokument Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-06-19 13:35
dokument Projekt w sprawie: opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno 2012-06-19 13:33
dokument Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-06-27 08:04
dokument Projekt w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 2012-06-19 13:26
dokument projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-06-27 08:02
dokument Projekt w sprawie: opinii zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Dębno 2012-05-30 12:33
dokument Projekt w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna 2012-05-21 14:55
dokument Projekt w sprawie: zmiany uchwały nr LVIII/424/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2012-05-21 14:54
dokument Projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-05-21 14:51
dokument Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012 2012-05-21 14:48
dokument Projekt w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-05-21 14:46
dokument Projekt w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Dębna 2012-05-21 14:42
dokument Projekt w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr XIX/125/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Dębno oraz ich wysokość 2012-05-21 14:40
dokument Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-05-21 14:39
dokument Projekt w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/155/2012 z dnia 23 lutego 2012r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-03-15 12:21
dokument Projekt w sprawie: określenia zasad wnoszenia, zbywania udziałów i akcji Gminy Dębno w spółkach prawa handlowego 2012-03-15 12:16
dokument Projekt w sprawie: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVII/122/2011 z dnia 30.11.2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na 2012 rok 2012-03-15 12:15
dokument Projekt w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-03-15 12:12
dokument Projekt w sprawie: przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębno 2012-03-15 12:11
dokument Projekt w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno" 2012-03-15 12:10
dokument Projekt w sprawie: określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego 2012-03-15 12:06
dokument Projekt w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych 2012-03-15 12:04
dokument Projekt w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-15 12:02
dokument Projekt w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-03-15 12:00
dokument Projekt w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-03-15 11:58
dokument Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno w rejonie ulic Chojeńskiej i Kosynierów 2012-03-15 09:08
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno". 2012-02-16 14:42
dokument Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-02-16 14:42
dokument Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Burmistrza Dębna bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 2012-02-16 14:41
dokument Projekt uchwały w sprawie: udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania 2012-02-16 14:39
dokument Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXIV /158/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Dębno, obręb 6 przy ul. Leśnej ? Demokracji 2012-02-16 14:38
dokument Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości. 2012-02-16 14:36
dokument Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta i gminy Dębno 2012-02-16 14:34
dokument Projekt uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat 2012-02-16 14:31
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Chojeńskiej, Wojska Polskiego, Zachodniej i Kostrzyńskiej miasta Dębna. 2012-02-16 14:30
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany w uchwale Rady Miejskiej w Dębnie nr XVIII/130/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębno na rok 2012. 2012-02-16 14:27
dokument Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębno na lata 2012-2021 2012-02-16 14:23
dokument Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2012 rok 2012-02-16 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie na 2012r. 2012-02-16 14:20
dokument Projekt uchwały zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2012r. 2012-02-16 14:19