Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (FB)

 

 Kierownik Wydziału - Skarbnik Gminy

 

Iwona Pludra

skarbnik@debno.pl

W ZAKRESIE PLANOWANIA, ZMIAN I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU:

 

1)       przygotowanie projektu budżetu:

a)       planu dochodów i wydatków budżetowych w zakresie zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadań budżetowych,

b)       planu przychodów i rozchodów budżetu – określanie źródeł finansowania planowanego deficytu budżetowego,

c)       planów funduszy celowych,

d)       objaśnień do projektu budżetu,

e)       innych załączników wymaganych przepisami prawa,

2)       przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i projektów zarządzeń Burmistrza,

3)       sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z realizacji budżetu,

4)       przygotowywanie wystąpień o opinie do Regionalnej Izby Obrachunkowej,

5)       opiniowanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian w budżecie,

6)       prowadzenie ewidencji zmian w planie wydatków budżetowych,

7)       opracowywanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

8)       monitorowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych, przygotowywanie informacji oraz opinii z postępu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie finansowym,

9)  sporządzanie rocznego bilansu budżetu gminy,

10) uzgadnianie ewidencji księgowej,

11) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

     Gospodarki Wodnej i prowadzenie w tym zakresie sprawozdawczości,

12) przyjmowanie sprawozdań jednostkowych od Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

13) opracowywanie harmonogramów realizacji dochodów i wydatków,

14) analiza płynności finansowej Gminy,

15)analiza dokumentacji planistycznej budżetu zadaniowego;

 

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI URZĘDU:                  

 

1) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej i budżetu zadaniowego dochodów i  

    wydatków,

2) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz kwalifikowanie rachunków i faktur do zapłaty,

3)  prowadzenie ewidencji majątku Urzędu,

4)  sporządzanie zestawień obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,

5)     wnioskowanie o przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczanie jej,

6)   uruchamianie dotacji do jednostek kultury zgodnie z planem wydatków,

7)   prowadzenie ewidencji rachunków sum depozytowych,

8)   sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie wynagrodzeń oraz środków trwałych i inwestycji,

9)  sporządzanie rocznego bilansu Urzędu

10)  prowadzenie ewidencji wydatków zadań rad sołeckich,

11)  rozliczanie kosztów podróży służbowych i zagranicznych pracowników oraz radnych Rady,

12)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ZFŚS, wydatków  nie wygasających oraz kont pomocniczych,

 

W ZAKRESIE PŁAC:

 

1) naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zawartych umów,

2) naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zawieranych umów,

3) prowadzenie kartotek wynagrodzeń osobowych pracowników i osób zatrudnionych na umowę-zlecenie

4) obsługa płacowa pracowników Urzędu, naliczanie poborów, obliczania zasiłków, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu,

5) sporządzanie rocznych informacji o dochodach do Urzędu Skarbowego,

6) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

 

W ZAKRESIE OBSŁUGI KASOWEJ:

 

1) Prowadzenie obsługi kasowej zadań realizowanych przez Urząd,

2) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie obsługi kasowej,

3) sporządzanie dziennych raportów kasowych,

4) pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,

5) sporządzanie przelewów wynikających z rozliczeń między budżetem a jednostkami organizacyjnymi,

6) realizacja gotówkowa i bezgotówkowa zatwierdzonych do wypłaty rachunków, faktur oraz innych dyspozycji środkami,

 

W ZAKRESIE OBSŁUGI DŁUGU PUBLICZNEGO:

 

1) prowadzenie Rejestru umów w części obejmującej zobowiązania wynikające z realizacji planów finansowo-rzeczowych wydziałów,

2) analiza i obsługa zadłużenia Gminy,

3) sporządzanie informacji o zaciągniętych zobowiązaniach,

4) weryfikacja umów,

5) prowadzenie ewidencji udzielanych poręczeń i gwarancji,

 

W ZAKRESIE WYMIARU PODATKU:

 

1) przyjmowanie od podatników informacji i deklaracji w sprawie podatków i ich weryfikacja,

2) wydawanie decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości i rolnego, decyzji zmieniających, decyzji      

    wymiarowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych,

3) sporządzanie wniosków karno-skarbowych w wypadkach nie zgłoszenia obowiązku podatkowego,

4) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umorzenia zaległości, odroczeń, rozkładania na raty  podatków i sprawdzania ich zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej;

 

5)prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej,

6) podawanie do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych,

7) ewidencja księgowa wpłat na podatek od środków transportowych,

8) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatków i opłat,

9) zgłaszanie wierzytelności gminy do sądów gospodarczych w związku z ogłoszoną upadłością podmiotów gospodarczych,

10) składanie wniosków w sprawie ustanowienia hipoteki ustawowej lub przymusowej.

 

W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI PODATKÓW I OPŁAT:

 

1) wypisywanie i drukowanie dowodów wpłat wnoszonych do kasy z tytułu podatków i opłat,

2) ewidencja księgowa opłat lokalnych i innych należności Gminy,

3) likwidacja zaległości i nadpłat na kontach podatników,

4) pobieranie i ewidencjonowanie opłat,

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 11-05-2004 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Olobry 07-08-2019 09:02