Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)-

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA (GNiOŚ)

 Kierownik Wydziału

Sebastian Dąbski

W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM:

1)       wnioskowanie o zakładanie, rozszerzanie i zamykanie cmentarzy komunalnych,

2)       nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi i nieczynnymi cmentarzami oraz miejscami pamięci,

3)       sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, prowadzenie ewidencji pochowanych;

4)       nadzór nad mieniem komunalnym zarządzanym przez jednostki organizacyjne gminy;

 

W ZAKRESIE ROLNICTWA:

1)       przeprowadzanie badań zmierzających do ustalenia ostatecznego szacunku plonów,

2)       współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań zmierzających do poprawy warunków socjalno-bytowych mieszkańców wsi,

3)       współdziałanie ze służbą Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin,

4)       współpraca z zarządami ogrodów działkowych i zarządem Kół Pszczelarskich i  Łowieckich,

5)       współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,

6)       prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną,

7)       prowadzenie spraw w zakresie rekultywacji gruntów rolnych i leśnych,

8)       wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i osobistym prowadzeniu gospodarstwa,

9)       prowadzenie wykazów indywidualnych gospodarstw i działek rolnych,

10)    przeprowadzanie spisów rolnych,

11)    załatwianie spraw związanych z konserwowaniem urządzeń melioracyjnych, nadzór nad  Spółkami Wodnymi,

12)    prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa,

13)    prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych;

14)    prowadzenie akt nieruchomości rolnych wsi

 

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:

1)       opiniowanie wniosków właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów w sprawie przyznania środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na zalesienie gruntów,

2)       opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

3)       nadzorowanie gospodarki w lasach komunalnych,

4)       wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów oraz pobieranie opłat,

5)       wydawanie decyzji w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska,

6)       współpraca ze służbą ochrony zabytków w zakresie zabytkowych terenów zielonych,

7)       prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia odpadów, wydawanie postanowień dotyczących odpadów niebezpiecznych,

8)       opiniowanie planu gospodarki odpadami w tym odpadami niebezpiecznymi.

9)       wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne,

10)    sporządzenie zbiorczego zestawienia opłat za korzystanie ze środowiska przez Urząd Miejski,

11)    udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

12)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie,

13)    prowadzenie spraw z zakresu GFOŚiGW,

14)    prowadzenie ewidencji pomników przyrody i wnioskowanie o ich ustanowienie,

15)    udzielanie zezwoleń w drodze decyzji na świadczenie usług polegających na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

16)    wydawanie zezwoleń na świadczenie usług komunalnych w zakresie odpadów komunalnych,

17)    prowadzenie spraw dotyczących dzikich wysypisk,

18)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarzy wiejskich, miejskich,

19)     prowadzenie ewidencji decyzji przesyłanych przez Starostwo Powiatowe i Urząd Wojewódzki dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza przez zakłady pracy,

20)    prowadzenie spraw mogilników w Więcławiu i Smolnicy,

21)    prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zwierząt bezdomnych,

 

W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

1)       organizowanie przetargów w zakresie zbywania nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2)       prowadzenie spraw w zakresie zbywania i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy,

3)       prowadzenie spraw dotyczących nabywania na rzecz gminy nieruchomości,

4)       sporządzanie dokumentacji formalno-prawnej związanej z nabywaniem na rzecz gminy od Skarbu Państwa nieruchomości w trybie komunalizacji, na wniosek i z mocy prawa,

5)       prowadzenie spraw dotyczących przekazywania mienia sołectwom,

6)       przygotowywanie dokumentów w sprawach dotyczących pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy,

7)       nieodpłatne przekazywanie w drodze umów gruntów stanowiących własność gminy na rzecz Skarbu Państwa, przejmowanie nieodpłatne na własność gminy gruntów od Skarbu Państwa,

8)       prowadzenie spraw dotyczących oddawania nieruchomości gminnych w zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, ustalanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i zarząd, nanoszenie zmian i wysyłanie informacji do właścicieli i użytkowników wieczystych,

9)       aktualizacja opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego,

10)    naliczanie opłat adiacenckich,

11)    przeprowadzanie kontroli terenowej nieruchomości gminnych będących w użytkowaniu wieczystym oraz dzierżawionych bądź będących przedmiotem najmu,

12)    prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

13)    prowadzenie spraw związanych z robotami geodezyjno-kartograficznymi oraz wyceną nieruchomości,

14)    prowadzenie numeracji i nazewnictwa ulic, nadawanie numerów porządkowym nieruchomościom,

15)    prowadzenie wszelkich spraw z zakresu VAT,

16)    prowadzenie rejestrów dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,

17)    składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych i wprowadzanie w nich zmian,

18)    wydawanie decyzji zatwierdzających podziały działek nieruchomości,

19)    scalenia i podziały gruntów

20)    przeprowadzanie rozgraniczeń nieruchomości,

21)    wypłacanie odszkodowań za grunty pod drogi;

22)    przekazywanie nieruchomości aportem spółkom gminnym,

23)    wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 22-10-2004 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szymczyk 31-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Stańczak 23-09-2015 12:27