Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Testowy
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/241/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno


Uchwała Nr XXX/241/2012
Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1.
Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno, po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno (Uchwała Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 r.), uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem”. 

2. Plan obejmuje obszary o łącznej powierzchni ok. 1,31 ha zlokalizowane na części działek ewidencyjnych nr 154 i 185 w obrębie Barnówko oraz na części działek ewidencyjnych nr 152 i 120/2 w obrębie Dolsk, w gminie Dębno. Obszary objęte planem znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwieczterech istniejących odwiertów eksploatacyjnych Buszewo-7, Buszewo-8, Buszewo-13, Barnówko-8 i leżą na obszarze i terenie górniczym „Barnówko - Mostno - Buszewo”. 

3. Granice planu przedstawione zostały na rysunkach planu w skali 1:1000. 

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały: 

1) załączniki nr 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 - rysunki planu w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie rozstrzygnięcia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

§ 2. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) „linii rozgraniczającej” - należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnych funkcjach różnych zasadach zagospodarowania; 

2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez to rozumieć linię regulacyjną ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie obiektów budowlanych; 

3) „przepisach odrębnych” - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji ustaleń planu akty prawne, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny strefy przyodwiertowej ropy naftowej i gazu ziemnego oznaczone na rysunkach planu symbolami N1, N2, N3, N4, N5 i N6 . 

2. Do ustaleń planu zaliczają się oznaczone na rysunku planu: 

1) granice obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) tereny, o których mowa w ust. 1. 

3. Oznaczone na rysunku planu stanowisko archeologiczne Dolsk, stan 11 (AZP:43-08/12) jest oznaczeniem informacyjnym planu. 

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne

§ 4. Dopuszcza się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

§ 5. Dopuszcza się łączenie i podział na działki o dowolnych parametrach. 

§ 6. Nie wyznacza się terenów przeznaczonych do scalania i podziału. 

§ 7. Nie wyznacza się przestrzeni publicznych. 

§ 8. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez istniejące drogi zlokalizowane poza granicami planu. 

2. Nie określa się zasad realizacji miejsc parkingowych w granicach planu. 

§ 9. 1. Obszar objęty planem jest zlokalizowany w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ostoja Witnicko - Dębniańska” PLB320015, którego celem wyznaczenia jest ochrona populacji dziko występujących ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi, a także przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie nowych biotopów. Obowiązują ustalenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami N2, N3 i N6 zlokalizowane są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „B” Myślibórz, na terenie którego obowiązują zakazy zgodne z przepisami odrębnymi. 

3. Obszar objęty planem miejscowym zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 134 - Dębno). Należy zastosować technologie uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do podłoża i wtórnie do wód powierzchniowych lub podziemnych. 

4. Należy zminimalizować negatywny wpływ na środowisko inwestycji realizowanych w granicach planu poprzez: 

1) ograniczenie emisji substancji toksycznych, podczas wykonywania remontu odwiertów; 

2) wykonanie właściwych zabezpieczeń wszelkich miejsc mogących mieć kontakt z substancjami potencjalnie groźnymi dla środowiska gruntowo - wodnymi, takimi jak: paliwa, smary; 

3) unieszkodliwienie wszelkich odpadów niebezpiecznych; 

4) rekultywację terenu po zakończeniu prac remontowych. 

5. Wszystkie grunty niezabudowane i nieutwardzone z wyjątkiem placów budów, powinny być pokryte zielenią i stanowić powierzchnie biologicznie czynne. 

§ 10. 1. W granicach obszaru objętego planem znajduje się stanowisko archeologiczne Dolsk, stan 11 (AZP: 43-08/12). W przypadku podjęcia prac ziemnych w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. W przypadku znalezienia obiektu posiadającego cechy zabytku należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11. Cały obszar objęty planem zlokalizowany jest w strefie zagrożonej wybuchem oraz strefie zagrożenia siarkowodorowego. Należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 12. 1. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, w tym urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. 

2. Dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych w układzie grawitacyjnym, powierzchniowo do gruntu, po uprzednim podczyszczeniu. 

3. Dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. 

4. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody lub sieci wodociągowej o średnicy minimalnie 20 mm. 

5. Dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną poprzez stosowanie indywidualnych źródeł grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych, gazowych i płynnych, energii elektrycznej, energii odnawialnej. 

6. Dopuszcza się zasilanie i zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV lokalizowanych poza granicami planu, projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4kV typu słupowego i kontenerowego w granicach planu oraz istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV. 

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe

§ 13. 1. Wyznacza się tereny strefy przyodwiertowej ropy naftowej i gazu ziemnego oznaczone na rysunku planu symbolami N1, N2, N3, N4, N5 i N6. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady zagospodarowania: 

1) dopuszcza się intensywność zabudowy od 0,01 do 0,8; 

2) nakazuje się zagospodarowanie minimalnie 20% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej; 

3) dopuszcza się lokalizację zabudowy na granicy planu; 

4) dopuszcza się dowolną formę dachu oraz dowolne materiały do jego pokrycia; 

5) dopuszcza się wysokość zabudowy maksymalnie 6m; 

6) nie ustala się maksymalnej wysokości dla urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 

7) nakazuje się ogrodzenie stref przyodwiertowych i głowic eksploatacyjnych ogrodzeniem ażurowym z prześwitem na powierzchni minimalnie 50% i wysokości maksymalnie 2,2m; 

8) zakazuje się stosowania prefabrykowanych elementów betonowych do grodzenia terenów. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami § 5. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami § 8. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują zasady dotyczące urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 12. 

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 14. Dnia 31 października 2012r. roku została wydana decyzja Ministra Środowiska, (sygn. sprawy: ZS-W-2120-150-2/2012) w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne dla obszaru objętego planem. 

§ 15. Określa się stawkę w wysokości 1% dla wszystkich terenów w granicach planu dla ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem przez właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 


Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

0x01 graphic

 

 


Załącznik Nr 1.2 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

0x01 graphic

 

 


Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

0x01 graphic

 

 


Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

0x01 graphic

 

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

 

0x01 graphic

 

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W dniu 12 czerwca 2012r., na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie Nr XVI/111/2011 z dnia 27 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno, Burmistrz Dębna podał do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 czerwca 2012r. do 16 lipca 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie. 

W wyznaczonym do dnia 31 lipca 2012r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno, Rada Miejska w Dębnie nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/241/2012  
Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 listopada 2012 r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) w związku z określonymi w planie przeznaczeniem terenów oraz zasadami zagospodarowania Rada Miejska w Dębnie stwierdza brak wydatków związanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i nie rozstrzyga o sposobie ich realizacji. 

 


 

Uzasadnienie

do uchwały nr XXX/241/2012

Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek ewidencyjnych nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym narzędziem realizowania polityki przestrzennej określonej w zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a także służy osiągnięciu celu nadrzędnego planowania przestrzennego jakim jest ład przestrzenny.  

Podstawę do opracowania wymienionego wyżej planu stanowiła uchwała Nr XVI/111/2011 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno.  

Konieczność opracowania planu wyniknęła z potrzeby uzyskania zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Obszar objęty planem składa się z kilu enklaw zlokalizowanych przy istniejących urządzeniach służących wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydana zgoda oraz późniejsze wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej umożliwi zajęcie terenu w związku z planowanym remontem wspomnianych urządzeń. 

Projekt planu zgodny jest z ustaleniami obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębno.  

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Dębnie uchwały dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr 154 i 185 - obręb Barnówko oraz dla części działek nr 120/2 i 152 - obręb Dolsk, gmina Dębno jest w pełni uzasadnione.  

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

Id: F9D5C469-BE71-4836-933A-07120DD58F2E. Podpisany

Strona

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Jarema 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 30-11-2012 14:35