Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.)

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.

Art. 2. 1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".

Art. 3. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 2. wglądu do dokumentów urzędowych,
 3. dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Art. 6. 1. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
  1. zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
  2. projektowaniu aktów normatywnych,
  3. programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
 2. podmiotach, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. statusie prawnym lub formie prawnej,
  2. organizacji,
  3. przedmiocie działalności i kompetencjach,
  4. organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  5. strukturze własnościowej podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
  6. majątku, którym dysponują,
 3. zasadach funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
  1. trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
  2. trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
  3. sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
  4. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
  5. stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
  6. prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
  7. naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
  8. konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym w przepisach odrębnych,
 4. danych publicznych, w tym:
  1. treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
   • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
   • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,
  2. stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
  3. treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,
  4. informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych,
 5. majątku publicznym, w tym o:
  1. majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,
  2. innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  3. majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
  4. majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
  5. dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
  6. długu publicznym,
  7. pomocy publicznej,
  8. ciężarach publicznych.

2. Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Art. 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.( wzór)
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wymagane formularze:

wniosek - do pobrania poniżej

Opłata:

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej, dostęp do tych informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wówczas podmiot udzielający informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, ma obowiązek powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

- Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Czaplińska 26-11-2010 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Lachtera 21-01-2015 12:41