Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 159/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 6 maja 2008r.
 
w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
 
            Na podstawie § 16 ust. 2 i § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020, z 2008r. Nr 72, poz. 422)
 
Zarządzam:
 
§ 1
Dla celów sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego określa się jednostki tworzące grupę kapitałową sektora finansów publicznych Gminy Miasta Grudziądza:
- jednostka samorządu terytorialnego jako jednostka dominująca 
- samorządowe jednostki budżetowe
- jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- samorządowe zakłady budżetowe
- samorządowe gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej
- samorządowe instytucje kultury
- gminne i powiatowe fundusze celowe
- samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
- samorządowe osoby prawne
wymienione w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
Salda należności i zobowiązań nie będą przedmiotem wyłączeń, jeżeli nie przekroczą kwoty wynoszącej 0,001% sumy bilansowej grupy kapitałowej przed wyłączeniami.
 
§ 3
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach    i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie Nr 159/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 9 maja 2007r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
 
§ 5
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                              
 
 Prezydent Grudziądza
/-/ Robert Malinowski
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 159/08
Prezydenta Grudziądza
z dnia 6 maja 2008r.
 
Wykaz jednostek tworzących grupę kapitałową sektora finansów publicznych
Gminy Miasta Grudziądza:
 
  1. Jednostka samorządu terytorialnego jako jednostka dominująca (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Urząd Miejski Referat Księgowości
2)      Organ finansowy
 
  1. Samorządowe jednostki budżetowe (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2)      Dom Dziennego Pobytu
3)      Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku
4)      Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego
5)      Dom Pomocy Społecznej Nr 1
6)      Dom Pomocy Społecznej Nr 2
7)      Dom Pomocy Społecznej Nr 3
8)      Ośrodek Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wytrzeźwień
9)      Powiatowy Urząd Pracy
10) Centrum Profilaktyki i Terapii
11) Szkoła Podstawowa Nr 3
12) Szkoła Podstawowa Nr 4
13) Szkoła Podstawowa Nr 5
14) Szkoła Podstawowa Nr 9
15) Szkoła Podstawowa Nr 12
16) Szkoła Podstawowa Nr 15
17) Szkoła Podstawowa Nr 16
18) Szkoła Podstawowa Nr 18
19) Gimnazjum Nr 4
20) Gimnazjum Nr 6
21) Gimnazjum Nr 7
22) Gimnazjum Nr 8
23) Gimnazjum Nr 9
24) I Liceum Ogólnokształcące
25) II Liceum Ogólnokształcące
26) III Liceum Ogólnokształcące
27) IV Liceum Ogólnokształcące
28) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 11, Gimnazjum Nr 1)
29) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 20, Gimnazjum Nr 2)
30) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (Szkoła Podstawowa Nr 7, Gimnazjum Nr 12, V Liceum Ogólnokształcące)
31) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 (Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 3)
32) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 21, Gimnazjum Nr 5)
33) Zespół Szkół Specjalnych (Szkoła Podstawowa Nr 13, Gimnazjum Nr 10)
34) Zespół Szkół Ekonomicznych
35) Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
36) Zespół Szkół Mechanicznych
37) Zespół Szkół Technicznych
38) Zespół Szkół Gastronomiczno-Odzieżowych
39) Zespół Szkół Rolniczych
40) Zespół Szkół Medycznych
41) Centrum Kształcenia Ustawicznego
42) Centrum Kształcenia Praktycznego
43) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
44) Ognisko Pracy Pozaszkolnej
45) Zespół Placówek Młodzieżowych „BURSA”
46) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
47) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
 
 
  1. Jednostki budżetowe wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane poprzez budżet jednostki samorządu terytorialnego (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
2)      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudziądza
 
  1. Samorządowe zakłady budżetowe (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Przedszkole Miejskie „Kopernik”
2)      Przedszkole Miejskie „Śródmieście”
3)      Przedszkole Miejskie „Kuntersztyn”
4)      Przedszkole Miejskie „Rządz”
5)      Przedszkole Miejskie „Lotnisko”
6)      Przedszkole Miejskie „Tarpno”
7)      Przedszkole Miejskie „Mniszek”
8)      Przedszkole Miejskie „Strzemięcin”
9)      Miejski Zakład Użyteczności Publicznej
 
  1. Samorządowe gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Warsztaty Zespołu Szkół Gastronomiczno –Odzieżowych
2)      Gospodarstwo Pomocnicze „IT PRESS” przy Miejskim Ośrodku Rekreacji i Wypoczynku
 
  1. Samorządowe instytucje kultury (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Biblioteka Miejska im. W.Kulerskiego
2)      Muzeum
3)      Centrum Kultury TEATR
 
  1. Gminne i powiatowe fundusze celowe (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
2)      Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3)      Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
  1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (metoda konsolidacji: pełna)
1)      Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
 
  1. Samorządowe osoby prawne
1)      Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna
2)      Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna
3)      Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna
4)      „OPEC Grudziądz” Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna
5)      „Geotermia Marusza” Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna
6)      Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o. – jednostka zależna, metoda konsolidacji: pełna.
 
 
UZASADNIENIE
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020,  z 2008r. Nr 72, poz. 422) nakłada obowiązek na gminy sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
Przez konsolidację rozumie się łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej, jednostek zależnych i nie będących spółkami handlowymi jednostek współzależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt (art. 3 ust.1 pkt 45 ustawy o rachunkowości).
Celem skonsolidowanego bilansu jest rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego całej grupy kapitałowej w taki sposób, jakby to była jedna jednostka, a w szczególności:
- wartości składników majątkowych
- należności
- zobowiązań
- wielkości aktywów netto i źródła ich finansowania (fundusze własne i fundusze obce)
- wyniki finansowe netto.
 
            Ponieważ ani ustawa o rachunkowości, ani ustawa o finansach publicznych, ani też żadne rozporządzenie Ministra Finansów nie określa szczegółowo podmiotowego zakresu jednostek, które powinny być objęte konsolidacją, dlatego też konieczne jest opracowanie zarządzenia, w którym zostaną określone jednostki tworzące grupę kapitałową.
 
Wykaz jednostek tworzących grupę kapitałową był opracowany według stanu na 31 grudnia 2006r., zachodzi konieczność uaktualnienia wykazu, ze względu na:
- utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ( uchwała Nr IX/74/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30.05.2007r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Grudziądzu),
- rozwiązanie spółki Grudziądzki Park Wodny Sp. z o.o. (uchwała Nr VII/27/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28.03.2006r. w sprawie rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Grudziądzki Park Wodny” z siedzibą w Grudziądzu),
- zmianą metody konsolidacji w grudziądzkim Parku Przemysłowym Spółka z o.o. w związku ze zwiększeniem udziałów z 46,24% na 55,56%.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 08-05-2008 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 30-05-2008 14:35