Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Grudziądzu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVIII/89/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVIII/89/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 24 września 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1,2 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984)

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXVI/88/08 RMG z 06.08.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 273/08 Prezydenta Grudziądza z 30.07.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 305/08 Prezydenta Grudziądza z 29.08.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:
 
ust.1. Dochody ogółem 410.747.848,00 zł
  zastępuje się kwotą 411.285.011,00 zł
  w tym:  
    1) dochody gminy 207.360.011,00 zł
    zastępuje się kwotą 207.561.332,00 zł
    z tego:  
      - dochody własne 118.553.861,00 zł
      zastępuje się kwotą 118.644.010,00 zł
      - subwencja ogólna 50.751.195,00 zł
      zastępuje się kwotą 50.793.176,00 zł
      - dotacje celowe na zadania własne 12.696.202,00 zł
      zastępuje się kwotą 12.713.593,00 zł
      - dotacje celowe na zadania zlecone 25.348.753,00 zł
      zastępuje się kwotą 25.400.553,00 zł
         
    2) dochody powiatu 203.387.837,00 zł
    zastępuje się kwotą 203.723.679,00 zł
    z tego:  
      - subwencja ogólna 59.401.770,00 zł
      zastępuje się kwotą 59.473.514,00 zł
      - dotacje celowe na zadania własne 58.247.333,00 zł
      zastępuje się kwotą 58.511.431,00 zł
         
ust.2.   1) dochody bieżące 288.417.625,00 zł
    zastępuje się kwotą 288.954.788,00 zł
         
ust.3. Wydatki ogółem 431.041.893,00 zł
  zastępuje się kwotą 431.579.056,00 zł
  w tym:  
    1) wydatki bieżące 286.631.671,00 zł
    zastępuje się kwotą 286.978.388,00 zł
    z tego:  
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123.474.495,00 zł
      zastępuje się kwotą 123.524.728,00 zł
      - dotacje z budżetu 28.477.003,00 zł
      zastępuje się kwotą 28.541.292,00 zł
         
    2) wydatki majątkowe 144.410.222,00 zł
    zastępuje się kwotą 144.600.668,00 zł
    z tego:  
      - wydatki inwestycyjne 140.050.222,00 zł
      zastępuje się kwotą 139.440.668,00 zł
2. W załączniku Nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 12 „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
11. Załącznik Nr 15 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 30-09-2008 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-11-2008 14:59